Parafia

Kościół parafialny p.w. św. Józefa Oblubieńca NMP został zbudowany w 1897 roku, w stylu neogotyckim.

Pierwszy zapis w księgach metrykalnych został dokonany 14 lutego 1897 roku. Zanim nastąpiło erygowanie parafii, tutejsi mieszkańcy należeli do parafii Wierzbna.

Okres lat 1897-1946 jest bliżej nieznany, ponieważ zaginęła kronika parafialna i trudno uzyskać jakiekolwiek informacje o życiu wspólnoty katolickiej w tym czasie.

  1. Sakrament Bierzmowania jest sakramentem dobrowolnym, nie ma obowiązku przyjmowania go, a sakramenty przyjęte pod przymusem są nieważne –  stąd też w naszej parafii nie ma żadnego przymusu przystąpienia do tego sakramentu.
  2. Każdy z Kandydatów do bierzmowania jak i Rodziców na potwierdzenie dobrowolności określił się podpisując deklarację o poniższej treści (dla przypomnienia):

Deklaracja kandydata

do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania

Ja, …………………………………………………………….

Oświadczam, że pragnę przystąpić do Sakramentu Bierzmowania w parafii pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Jaworzynie Śląskiej

Pragnę dobrze przygotować się do przyjęcia tego Sakramentu i zobowią­zuję się do wypełnienia następujących warunków:
w każdą niedzielę i święto nakazane uczestniczyć we Mszy Świętej,
1. regularnie przystępować do Sakramentu Pokuty,

2. sumiennie i aktywnie uczestniczyć w katechezie szkolnej i zaliczyć obowiązujący materiał z Katechizmu,

3. systematycznie brać udział w Mszach Świętych i spotkaniach w gru­pach wyznaczonych przez księdza do Bierzmowania,

4. uczestniczyć w nabożeństwach różańcowych (Październik), roratach (Adwent), rekolekcjach wielkopostnych, Drodze Krzyżowej (Wielki Post), nabożeństwach majowych (Maj),

5. odpowiedzialnie zachowywać się w kościele i na spotkaniach. Wszędzie będę starał(a) się być świadkiem wiary w Boga.

Jestem świadomy(a), że konsekwencją zlekceważenia powyższych warun­ków może być wykluczenie mnie z listy kandydatów do Sakramentu Bierz­mowania.

……………………..                                           ……………………………….

              Data                                                   podpis Kandydata

Zgłaszamy naszego syna/córkę do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. Zapoznaliśmy się z wymaganiami, jakie Kościół i parafia stawia kandyda­tom do Bierzmowania. Czujemy się odpowiedzialni za wychowanie religijne i zobowiązujemy się wspierać nasze dziecko modlitwą i dobrym przykładem życia oraz współpracować z księdzem przygotowującym do Bierzmowania.

 

……………………..                                           ……………………………….

                           Data                                                podpis Rodziców kandydata

3. Osoby niewywiązujące się z powyższych postanowień, do których się zobowiązały własnoręcznym podpisem a Rodzice potwierdzili, muszą mieć świadomość punktu ostatniego: “Jestem świadomy(a), że konsekwencją zlekceważenia powyższych warun­ków może być wykluczenie mnie z listy kandydatów do Sakramentu Bierz­mowania”.

4. Rodzice powinni jak jest to określone w przepisach państwowych i kościelnych wychowywać swoje dzieci, a nie podburzać oraz znieważać osoby odpowiedzialne za przygotowanie tłumacząc, że za nich nie było indeksów – przypominam, że określa to Dekret Ks. Biskupa Orydnariusza i nie jest to niczyim wymysłem, ani upodobaniem któregokolwiek z katechetów czy księży.

5. Indeksy kładzie się na balaskach przed Mszą św. lub nabożeństwem, odbiera po Mszy lub nabożeństwie.

6. Indeksy podpisuje ksiądz w parafii w której Kandydat uczestniczy we Mszy św. 

7. Według ustalonych kryteriów młodzież została poinformowana, że z racji różnego rodzaju wyjazdów mogą podpisy mieć nie tylko z naszej parafii, ale też kiedy udają się na jakieś uroczystości rodzinne w parafii gdzie uczestniczyli na Mszy czy nabożeństwie – na pewno żaden ksiądz nie będzie z tego tytułu robił problemów.

8. Z racji różnych obowiązków Kandydatów, różnych zajęć dodatkowych treningów, czy też czasu na naukę, Kandydaci są poinformowani i zostało to ustalone, że nie wymaga się od nich uczestniczenia na wszystkich nabożeństwach np. majowych, a nawet nie na połowie (15 nabożeństw z 31) a obowiązuje tylko 10 bo nie można tylko codziennie chodzić do kościoła, są też inne ważne obowiązki – stąd tylko liczba 10 nabożeństw majowych, różańcowych, adwentowych itp. Triduum Paschalne jest całością (Wielki Czwartek, Piątek i Sobota) – stąd liczba 3, Nabożeństwa Drogi Krzyżowej (obowiązuje 3 z 6 nabożeństw), Nabożeństwo Gożkich Żali (obowiązuje 3 z 6/7 nabożeństw).

9. Formacja zakłada również przyjmowanie Komunii Św. stąd też w ogólnopolskim indeksie jest miejsce na Sakrament Pokuty i pojednania tzw. spowiedź. Idealnie by było gdyby ta spowiedź była dwa razy w miesiącu – wystarczy raz w miesiącu w zależności od potrzeby duchowej.