Strona główna
Z historii

Kościół parafialny pw. św. Józefa Oblubieńca NMP został zbudowany w 1897 roku, w stylu neogotyckim. Pierwszy zapis w księgach metrykalnych został dokonany 14 lutego tegoż roku.

Ogłoszenia parafialne

OGŁOSZENIA PARAFIALNE (18 kwietnia 2021)

1. W związku z ograniczeniami epidemicznymi (1 osoba / 20 m²) przypominamy, że

można korzystać z dyspensy
od obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Mszy świętej,
modląc się podczas transmisji w mediach

Osoby w stanie łaski uświęcającej
zachęcamy do przyjmowania Komunii duchowej
W kościele może przebywać 21 osób

Prosimy dać pierwszeństwo wiernym związanym z zamówioną intencją mszalną

W przypadku braku miejsc prosimy modlić się NA ZEWNĄTRZ

Nagłośnienie zewnętrzne jest włączone
Komunia św. będzie udzielana także przed bocznym wejściem

W kościele i na zewnątrz należy zachowywać odstępy 1,5 m i zakrywać nos i usta

Nadal prosimy o gorliwą modlitwę o ustanie epidemii

Wszędzie przestrzegajmy zasad sanitarnych

W niedziele jest dodatkowa Msza św. o godz. 15.00 (do czasu obowiązywania zaostrzonych limitów osób w kościołach)

2. W piątek adoracja Najświętszego Sakramentu od Koronki do Miłosierdzia Bożego o godz. 15.00 do Mszy wieczornej
W piątek uroczystość św. Wojciecha, Patrona Polski – nie ma postu

3. Serdecznie dziękujemy Paniom za porządki w kościele, Panom za pomoc przy opale – Ofiarodawcom dziękujemy za ofiary złożone na potrzeby Parafii oraz przekazane na konto parafialne – Bóg zapłać!

4. Ksiądz Biskup przypomina, że przy rekrutacji do szkoły i przedszkola katolicy powinni złożyć deklarację woli udziału dziecka w zajęciach religii katolickiej – zgodnie z przepisami organizowanie religii nie dokonuje się automatycznie, ale na życzenie rodzica (opiekuna) – prosimy tych rodziców, którzy już zapisali dziecko do szkoły lub przedszkola, ale nie złożyli deklaracji o zajęciach z religii, aby niezwłocznie przekazali do placówki pisemne oświadczenie – troska o udział dziecka w tych zajęciach wynika z przyjętego na chrzcie obowiązku wychowania katolickiego

5. W Roku św. Józefa nasz Ksiądz Biskup wyznaczył jubileuszowe miejsca łaski – kościoły i kaplice św. Józefa, w których można zyskiwać odpusty cząstkowe za ich nawiedzanie, codziennie do 8 grudnia. W czasie nawiedzenia należy odmówić Modlitwę Pańską Ojcze nasz i zatwierdzoną modlitwę do św. Józefa (np. Litanię). Wśród tych miejsc łaski jest nasz kościół parafialny św. Józefa Oblubieńca – zachęcamy do przyzywania wstawiennictwa naszego Patrona i zyskiwania odpustów, które można ofiarować za siebie lub zmarłych

Witaj, opiekunie Odkupiciela,
oblubieńcze Maryi Dziewicy.
Tobie Bóg powierzył swojego Syna;
Tobie zaufała Maryja;
z Tobą Chrystus stał się człowiekiem.
O święty Józefie, okaż się ojcem także i nam,
i prowadź nas na drodze życia.
Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę,
i broń nas od wszelkiego zła. Amen.

 

Życzymy obfitych darów Zmartwychwstałego Pana ! Alleluja !

 

 

* * * * * * *

Z Dekretu Biskupa Świdnickiego
dotyczącego zasad bezpieczeństwa i higieny oraz czynności liturgiczno-duszpasterskich
w czasie epidemii koronawirusa

W poczuciu troski i pasterskiej odpowiedzialności za zdrowie i życie wiernych, w oparciu o obowiązujące zarządzenia, wskazania oraz sugestie władz kościelnych i państwowych, przypominam wiernym i duchownym posługującym w diecezji świdnickiej wskazania oraz zarządzenia, które należy wdrożyć podczas liturgii i innych czynności duszpasterskich.

Dyspensa od obowiązku niedzielnego i świątecznego udziału we Mszy świętej

Uwzględniając istniejące zagrożenie zdrowia i życia, w oparciu o kanony 87 §1, 1245 i 1248 §2 Kodeksu Prawa Kanonicznego, udzielam dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy świętej dla:

osób w podeszłym wieku i kobiet w stanie błogosławionym,
osób z objawami infekcji (np. kaszel, katar, gorączka itp.),
osób, które czują wielką obawę przed zarażaniem,
osób, które ze względu na ograniczenia liczby wiernych w kościołach, znajdują się w tzw. strefie żółtej lub czerwonej.

Dyspensa obowiązuje do odwołania.

Osoby korzystające z dyspensy zachęcam do udziału we Mszy świętej w dni powszednie, kiedy jest mniej uczestników liturgii, z zachowaniem wszystkich przepisów sanitarnych. Zachęcam także, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na modlitwie oraz duchowo łączyły się ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

Środki ochrony osobistej

Maseczek zakrywających nos i usta winni używać:

wierni uczestniczący w liturgii, chyba że mają zwolnienie wynikające z przeciwwskazań medycznych,
pracownicy kościelni w sytuacjach kontaktu z innymi osobami (np. podczas zbierania składki czy w czasie przygotowania paramentów w świątyni, w której przebywają inne osoby),
służba liturgiczna podczas liturgii i przygotowania do niej, z wyjątkiem diakona, lektora i psalmisty w momentach czytania lub śpiewu,
koncelebransi – podczas rozdawania Komunii Świętej i procesji przez świątynię.

Dozowniki z płynem dezynfekującym należy ustawić przy drzwiach wejściowych. Przy drzwiach należy umieścić przypomnienie o obowiązku stosowania maseczek.

W zakrystii należy zadbać o możliwość obmycia rąk. Obowiązkowo należy umyć ręce przed rozpoczęciem liturgii przy pomocy właściwych środków zapewniających bezpieczeństwo. Mycie rąk obowiązuje wszystkich celebrujących i posługujących.

Udzielanie Komunii Świętej

należy umożliwić wiernym przyjęcie Komunii Świętej zarówno do ust, jak i na rękę. Nie wolno zmuszać wiernych do przyjmowania Komunii świętej na rękę, jak również nie wolno pozbawiać wiernych możliwości przyjęcia Komunii w takiej formie,
należy zachować przyjętą wcześniej zasadę, że jeśli część wiernych przyjmuje Komunię Świętej na rękę, a część do ust, jest wskazane, aby obu grupom Komunii udzielali różni szafarze lub też – jeśli jest tylko jeden szafarz – by osoby przyjmujące Komunię do ust przyjmowały ją po osobach przyjmujących Komunię na rękę,
kapłan lub inny szafarz rozdający Komunię Świętą powinien bezpośrednio przed tą czynnością zdezynfekować ręce.

Sakrament pokuty i pojednania:

Należy przestrzegać należytego zabezpieczenia konfesjonałów:

w konfesjonałach, na kratkach należy umieścić folie ochronne.

Funkcjonowanie parafii (z Zarządzenia z dnia 21 X)

Jeśli to możliwe, proszę, aby kancelarie parafialne pozostawały czasowo zamknięte. Nie dotyczy to jedynie spraw pilnych i losowych. Należy udostępnić wiernych numer telefonu i adres mailowy, dzięki którym będą mogli umówić się z duszpasterzem w celu załatwienia spraw najpilniejszych.

Duszpasterzy i katechetów proszę, aby w tym trudnym czasie rozważyć możliwość zawieszenia wcześniej zaplanowanych inicjatyw duszpasterskich zarówno z udziałem dzieci i młodzieży jak i dorosłych.

Wszystkich duszpasterzy oraz wiernych wzywam do dalszego trwania na modlitwie osobistej i wspólnotowej w intencji ustania pandemii. W kościołach należy wrócić do śpiewu Suplikacji po każdej Mszy świętej.

W tym szczególnym czasie zapewniam wszystkich o mojej serdecznej modlitwie i duchowej jedności ze wszystkimi, zwłaszcza z tymi, których doświadczenie pandemii tak bardzo dotyka.

† Marek Mendyk
Biskup Świdnicki

Świdnica, 16 października 2020 r.