Główne Menu
Historia

Kościół parafialny pw. św. Józefa Oblubieńca NMP został zbudowany w 1897 roku, w stylu neogotyckim. Pierwszy zapis w księgach metrykalnych został dokonany 14 lutego tegoż roku.

Ogłoszenia parafialne

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
(5 kwietnia 2020)

1. W związku z ograniczeniami przemieszczania się oraz sprawowania kultu religijnego do 5 uczestników (nie licząc posługujących):

prosimy pozostać w domu
i uczestniczyć we Mszach świętych i nabożeństwach
za pośrednictwem transmisji telewizyjnych, radiowych, internetowych

Osoby w stanie łaski uświęcającej
zachęcamy do przyjmowania podczas transmisji Komunii duchowej, która polega na przyjęciu niebiańskiego Chleba w pragnieniu, żywą wiarą, odczuwając Jego owoc i pożytek

Prosimy, aby na Mszę świętą do kościoła przychodzili
tylko wierni związani z zamówioną intencją mszalną

W przypadku większej ilości osób niż 5
nie będziemy mogli sprawować kultu – prosimy o powrót do domu

Zachęcamy do korzystania z dyspensy, która została udzielona wszystkim wiernym

2. Dziś dodatkowa Msza św. o godz. 15.00

W Wielki Poniedziałek, Wtorek i Środę Msze św. o godz. 8.00 i 17.30

Spowiedź od poniedziałku do środy przed każdą Mszą św., a od czwartku do soboty podczas adoracji (prosimy dzwonić na plebanię)

Przedsionek kościoła jest otwarty codziennie, aby umożliwić indywidualną modlitwę

3. Gorzkie Żale w niedzielę o godz. 18.00

4. W Wielki Czwartek Msza Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00; nie ma ozdobnej kaplicy adoracji, tzw. «ciemnicy»; adoracja Najśw. Sakramentu w tabernakulum do godz. 20.00

5. W Wielki Piątek dorośli w wieku do 60 lat są zobowiązani do postu ścisłego: ograniczyć posiłki, mogąc spożyć do syta tylko jeden posiłek; wszystkich, oprócz dzieci do 14 r.ż., obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych

Nie ma adoracji w ciągu dnia

Droga Krzyżowa o godz. 12.00 (w godzinie ukrzyżowania)

Liturgia Męki Pańskiej o godz. 15.00 (w godzinie śmierci)

Po liturgii adoracja przy skromnym Grobie Pańskim do godz. 20.00

Cześć Krzyżowi oddajemy przez przyklęknięcie (a nie przez dotyk)

6. W Wielką Sobotę adoracja przy Grobie Pańskim od godz. 8.00 do godz. 20.00 (prosimy zwalniać miejsce dla innych wiernych, jeśli w kościele będzie 5 osób)

Nie ma poświęcenia pokarmów modlitwę błogosławieństwa Głowa Rodziny odmawia przy świątecznym stole w niedzielę (tekst można znaleźć w internecie, np. tutaj); prosimy odmówić wspólnie przynajmniej Ojcze nasz

7. Wigilia Paschalna o godz. 21.00

8. W Wielkanoc Msze święte o godz.: 7.30, 10.00, 11.15, 19.00

Nie ma rezurekcji o świcie

9. Paschaliki Caritas można nabyć w kiosku parafialnym lub zakrystii

10. Dziękujemy serdecznie wszystkim Ofiarodawcom za ofiary złożone na potrzeby Parafii i na kwiaty do Bożego Grobu, także za ofiary przekazane na konto parafialne – Bóg zapłać!

11. Kancelaria nieczynna – sprawy pilne prosimy umawiać telefonicznie 74 85 88 162

12. Przypominamy, że kto nie może się wyspowiadać ze względu na nadzwyczajną sytuację epidemii, może wzbudzić akt żalu doskonałego połączony z mocnym postanowieniem spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie ona możliwa; taki akt żalu doskonałego z miłości do Boga (choćby formułą: Ach żałuję za me złości…), jeśli zawiera pragnienie wyznania grzechów ciężkich w spowiedzi, przywraca stan łaski uświęcającej

13. Komunikat Księdza Biskupa Ignacego Deca

Ojciec Święty Franciszek w odpowiedzi na mój list z dnia 3 lipca 2019 r. przyjął w dniu 31 marca moją rezygnację z urzędu biskupa świdnickiego i mianował biskupem świdnickim dotychczasowego biskupa pomocniczego diecezji legnickiej Marka Mendyka, zlecając mi posługę biskupią w charakterze administratora apostolskiego diecezji świdnickiej do czasu kanonicznego objęcia urzędu biskupa diecezjalnego przez mojego następcę. Polecam osobę nowego Biskupa Świdnickiego modlitwom duchowieństwa i wiernych.

Bp Ignacy Dec, Administrator Apostolski Diecezji Świdnickiej

14. Kochani Parafianie – staramy się gorliwie sprawować wszystkie zaplanowane Msze św. oraz nabożeństwa – nawet bez udziału wiernych – ku chwale Boga Miłosiernego i ku pożytkowi wszystkich Parafian i całego Ludu Bożego

Codziennie o godz. 20.30 w zamkniętym kościele odmawiamy różaniec w intencji osób chorych, tych, którzy się nimi opiekują, służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc, łaskę nawrócenia i oddalenie epidemii – prosimy Was, aby w tym samym czasie w swoich rodzinach odmawiać różaniec w duchowej łączności z nami

Dzwony kościelne oznajmiają początek Mszy lub nabożeństwazachęcamy do łączności w modlitwie, gdy słychać dzwon

W Wielki Piątek i Sobotę dzwony, zgodnie z tradycją, milczą

Nagłośnienie zewnętrzne jest cały czas włączone

W internecie transmitujemy Sumę niedzielną o godz. 11.15

Módlmy się gorliwie o ustanie epidemii

Życzymy błogosławionego Wielkiego Tygodnia – rozważajmy w naszych domach
wydarzenia Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pana Jezusa

 

Z Dekretu Biskupa Świdnickiego dla duchowieństwa i wiernych Diecezji Świdnickiej odnośnie do czynności liturgicznych i duszpasterskich w dniach epidemii (26 III 2020)

Z głęboką wiarą w Bożą obecność oraz w poczuciu pasterskiej odpowiedzialności za zdrowie i życie wiernych oraz całego społeczeństwa, w oparciu o aktualne zarządzenia, wskazania i sugestie Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Prezydium Konferencji Episkopatu Polski oraz władz cywilnych, przekazuję wiernym i duchownym diecezjalnym i zakonnym posługującym w diecezji świdnickiej poniższe wskazania i zarządzenia. Poszczególne wskazania zachowują moc obowiązującą do czasu ewentualnego wydania nowszych norm.

Dyspensa od obowiązku udziału w celebracji
Dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. oraz uroczystości obowiązkowych, udzielona przeze mnie w dniu 12 marca 2020 r., jest przedłużona i rozszerzona na wszystkich wiernych, oraz obowiązuje aż do odwołania. Oznacza to, że przez nieobecność na tych celebracjach nie popełnia się grzechu.
Celebracje bez publicznej obecności wiernych
Mając na względzie aktualne rozporządzenia władz państwowych, w trosce o zachowanie zdrowia wiernych i celebransów, zarządzam aż do odwołania, aby w celebracjach został zachowany limit liczby uczestniczących wiernych, określony przez władze cywilne (z zachowaniem pierwszeństwa dla osób które zamówiły intencję mszalną), nie licząc celebransa, koncelebransów i osób posługujących…
Osoby niepełnoletnie mogą służyć przy celebracjach wyłącznie za wyraźną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.
Mszę Świętą pogrzebową odprawia się w kościele dla najbliższej rodziny z zachowaniem przepisów co do liczby uczestników, w terminie wyznaczonym przez kapłana. Na cmentarzu można sprawować obrzędy pogrzebowe przy grobie, posługując się 3 formą pogrzebu. [Na klepsydrze nie umieszcza się terminu pogrzebu].
Godność i higiena miejsc oraz naczyń świętych podczas celebracji i poza nimi
W zakrystiach musi być możliwość obmycia rąk. Obowiązkowo należy umyć ręce przed rozpoczęciem liturgii przy pomocy właściwych środków zapewniających bezpieczeństwo dla siebie i innych. Należy używać wyłącznie ręczników jednorazowych. Mycie rąk obowiązuje wszystkich celebrujących i posługujących.
Należy zadbać o jak najczęstsze sprzątanie i dezynfekowanie przestrzeni świętej.
Znak pokoju wykonuje się jedynie przez skłon głowy.
Kościoły otwarte do prywatnej modlitwy
Poza celebracjami kościoły pozostają otwarte jako miejsca na indywidualną modlitwę, z zachowaniem przepisów sanitarnych odnośnie do liczby zgromadzonych w jednym miejscu.
Zaproszenie do łączności duchowej
Gorąco zachęcam wiernych do duchowej łączności z celebracjami transmitowanymi za pośrednictwem środków społecznego przekazu.
Szczególnym wyrazem łączności duchowej z Kościołem jest praktyka Komunii duchowej (nazywanej także Komunią pragnienia), do której zachęcam wszystkich, nie mogących przystąpić do Komunii sakramentalnej. Akt Komunii duchowej wymaga stanu łaski uświęcającej.
Zachęcam także wszystkich, którzy nie mogą uczestniczyć osobiście w liturgii do wzbudzenia ducha wdzięczności za tych, którzy niejako w ich imieniu uczestniczą w sakramentach. Ci zaś, którzy uczestniczą w celebracjach, niech nie zapominają o modlitwie wstawienniczej za tych, którzy pozostają w domach.
Sakrament pokuty i pojednania
Do czasu wydania przeciwnych przepisów, ważnym zadaniem duszpasterzy jest zapewnienie możliwości spowiedzi indywidualnej wiernym pragnącym się wyspowiadać. Nie należy używać konfesjonałów, jeśli nie można w nich zapewnić wymaganych norm bezpieczeństwa sanitarnego (KPK kan. 964 § 3). Można zatem sprawować ten sakrament np. w innym godziwym miejscu.
Poza zorganizowaną we właściwy i bezpieczny sposób spowiedzią indywidualną, drogą uzyskania pojednania z Bogiem i Kościołem, w nadzwyczajnych sytuacjach, jest akt żalu doskonałego, połączonego z mocnym postanowieniem spowiedzi sakramentalnej, gdy to tylko będzie możliwe (KKK 1452, KPK 960-961). Zadaniem duszpasterzy jest wyjaśnienie wiernym tej praktyki.
Sakramenty chorych i Wiatyk
Kapłani mogą indywidualnie rozeznać stosowność udzielania sakramentu chorym, na indywidualną prośbę, z zachowaniem wszelkich norm dotyczących bezpieczeństwa rodziny chorego i własnego.
W przypadku chorych objętych kwarantanną należy przestrzegać wskazań kompetentnych władz.
Normalne comiesięczne odwiedziny chorych z Komunią św. zostają zawieszone.
Komunia św.
Zgodnie ze wskazaniami Prezydium KEP przypominam, że „każdy wierny zawsze ma prawo według swego uznania przyjąć Komunię Świętą do ust”. W związku z tym nikomu nie można nakazywać przyjęcia Komunii Świętej na rękę, można tylko do tego zachęcać, o ile faktycznie jest to bezpieczniejsze niż Komunia do ust. Podobnie nie można odmówić wiernemu Komunii na rękę.
Należy zachować zasadę, że najpierw przyjmują Komunię Świętą te osoby, które przyjmują ją na rękę, a potem ci, którzy przyjmują ją do ust. Jeśli część wiernych przyjmuje Komunię Świętą na rękę, a część do ust, jest wskazane, aby obu grupom Komunii udzielali różni szafarze.
Zgodnie z rozeznaniem duszpasterskim na indywidualną prośbę wiernego należy udzielić Komunii św. poza Mszą, zwłaszcza przy okazji spowiedzi indywidualnej.
Zaproszenie do trwania w modlitwie indywidualnej i korzystania z odpustu specjalnego
Proszę wszystkich duchownych, osoby życia konsekrowanego i wiernych świeckich o dalsze trwanie na indywidualnej i wspólnotowej modlitwie prywatnej w intencji ustania epidemii, szczególnie na Różańcu, wzywając orędownictwa Matki Bożej Świdnickiej Uzdrowienia Chorych oraz św. Sebastiana, starożytnego męczennika, czczonego jako Patrona w chorobach zakaźnych.

Przypominam, że Penitencjaria Apostolska udzieliła odpustu specjalnego wiernym dotkniętym chorobą zakaźną spowodowaną koronawirusem, a także pracownikom służby zdrowia, członkom rodzin i wszystkim tym, którzy opiekują się osobami zakażonymi. Warunkiem uzyskania takiego odpustu jest brak przywiązania do grzechu oraz duchowa łączność poprzez środki masowego przekazu z celebracją Mszy Świętej, odmawianiem Różańca Świętego, pobożną praktyką Drogi Krzyżowej lub innymi formami pobożności. A także wtedy gdy wierni przynajmniej odmówią Wyznanie Wiary, Modlitwę Pańską i pobożne wezwanie do Najświętszej Maryi Panny, „ofiarując tę próbę w duchu wiary w Boga i miłości wobec swoich braci i sióstr, z wolą wypełnienia zwykłych warunków (spowiedź sakramentalna, komunia eucharystyczna i modlitwa w intencji Ojca Świętego) tak szybko, jak będzie to możliwe”.

Wszystkich wiernych i duszpasterzy zapewniam o modlitwie i duchowej łączności.

+ Ignacy Dec
Biskup Świdnicki

 

Z komunikatu Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski

Z wiarą w Opatrzność Bożą i w trosce o życie i zdrowie społeczeństwa podejmujemy decyzję o wprowadzeniu prewencyjnych środków ostrożności w sytuacji zagrożenia koronawirusem.

Kościół od dwóch tysiącleci służy osobom chorym i potrzebującym, nawet w czasach epidemii, nie rezygnując z głoszenia Ewangelii oraz sprawowania sakramentów świętych.

Rekomendujemy biskupom diecezjalnym udzielenie dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

W kościołach należy przestrzegać następujących zasad:

a. kapłani przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny,

b. przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego teraz zachęcamy,

c. znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,

d. cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego […],

g. rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.

W obecnej sytuacji przypominamy, że „tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się w naszych kościołach”. W związku z tym zachęcamy wszystkich wiernych, aby poza liturgią nawiedzali kościoły na gorliwą modlitwę osobistą. Polecamy duszpasterzom:

a. aby kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia,

b. aby kapłani troszczyli się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu.

Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach. Prosimy wszystkich ludzi wierzących o modlitwę w intencji ochrony przed chorobami, a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii.