Główne Menu

Historia

Kościół parafialny pw. św. Józefa Oblubieńca NMP został zbudowany w 1897 roku, w stylu neogotyckim. Pierwszy zapis w księgach metrykalnych został dokonany 14 lutego tegoż roku.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
(5 kwietnia 2020)

1. W związku z ograniczeniami przemieszczania się oraz sprawowania kultu religijnego do 5 uczestników (nie licząc posługujących):

prosimy pozostać w domu
i uczestniczyć we Mszach świętych i nabożeństwach
za pośrednictwem transmisji telewizyjnych, radiowych, internetowych

Osoby w stanie łaski uświęcającej
zachęcamy do przyjmowania podczas transmisji Komunii duchowej, która polega na przyjęciu niebiańskiego Chleba w pragnieniu, żywą wiarą, odczuwając Jego owoc i pożytek

Prosimy, aby na Mszę świętą do kościoła przychodzili
tylko wierni związani z zamówioną intencją mszalną

W przypadku większej ilości osób niż 5
nie będziemy mogli sprawować kultu – prosimy o powrót do domu

Zachęcamy do korzystania z dyspensy, która została udzielona wszystkim wiernym

2. Dziś dodatkowa Msza św. o godz. 15.00

W Wielki Poniedziałek, Wtorek i Środę Msze św. o godz. 8.00 i 17.30

Spowiedź od poniedziałku do środy przed każdą Mszą św., a od czwartku do soboty podczas adoracji (prosimy dzwonić na plebanię)

Przedsionek kościoła jest otwarty codziennie, aby umożliwić indywidualną modlitwę

3. Gorzkie Żale w niedzielę o godz. 18.00

4. W Wielki Czwartek Msza Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00; nie ma ozdobnej kaplicy adoracji, tzw. «ciemnicy»; adoracja Najśw. Sakramentu w tabernakulum do godz. 20.00

5. W Wielki Piątek dorośli w wieku do 60 lat są zobowiązani do postu ścisłego: ograniczyć posiłki, mogąc spożyć do syta tylko jeden posiłek; wszystkich, oprócz dzieci do 14 r.ż., obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych

Nie ma adoracji w ciągu dnia

Droga Krzyżowa o godz. 12.00 (w godzinie ukrzyżowania)

Liturgia Męki Pańskiej o godz. 15.00 (w godzinie śmierci)

Po liturgii adoracja przy skromnym Grobie Pańskim do godz. 20.00

Cześć Krzyżowi oddajemy przez przyklęknięcie (a nie przez dotyk)

6. W Wielką Sobotę adoracja przy Grobie Pańskim od godz. 8.00 do godz. 20.00 (prosimy zwalniać miejsce dla innych wiernych, jeśli w kościele będzie 5 osób)

Nie ma poświęcenia pokarmów modlitwę błogosławieństwa Głowa Rodziny odmawia przy świątecznym stole w niedzielę (tekst można znaleźć w internecie, np. tutaj); prosimy odmówić wspólnie przynajmniej Ojcze nasz

7. Wigilia Paschalna o godz. 21.00

8. W Wielkanoc Msze święte o godz.: 7.30, 10.00, 11.15, 19.00

Nie ma rezurekcji o świcie

9. Paschaliki Caritas można nabyć w kiosku parafialnym lub zakrystii

10. Dziękujemy serdecznie wszystkim Ofiarodawcom za ofiary złożone na potrzeby Parafii i na kwiaty do Bożego Grobu, także za ofiary przekazane na konto parafialne – Bóg zapłać!

11. Kancelaria nieczynna – sprawy pilne prosimy umawiać telefonicznie 74 85 88 162

12. Przypominamy, że kto nie może się wyspowiadać ze względu na nadzwyczajną sytuację epidemii, może wzbudzić akt żalu doskonałego połączony z mocnym postanowieniem spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie ona możliwa; taki akt żalu doskonałego z miłości do Boga (choćby formułą: Ach żałuję za me złości…), jeśli zawiera pragnienie wyznania grzechów ciężkich w spowiedzi, przywraca stan łaski uświęcającej

13. Komunikat Księdza Biskupa Ignacego Deca

Ojciec Święty Franciszek w odpowiedzi na mój list z dnia 3 lipca 2019 r. przyjął w dniu 31 marca moją rezygnację z urzędu biskupa świdnickiego i mianował biskupem świdnickim dotychczasowego biskupa pomocniczego diecezji legnickiej Marka Mendyka, zlecając mi posługę biskupią w charakterze administratora apostolskiego diecezji świdnickiej do czasu kanonicznego objęcia urzędu biskupa diecezjalnego przez mojego następcę. Polecam osobę nowego Biskupa Świdnickiego modlitwom duchowieństwa i wiernych.

Bp Ignacy Dec, Administrator Apostolski Diecezji Świdnickiej

14. Kochani Parafianie – staramy się gorliwie sprawować wszystkie zaplanowane Msze św. oraz nabożeństwa – nawet bez udziału wiernych – ku chwale Boga Miłosiernego i ku pożytkowi wszystkich Parafian i całego Ludu Bożego

Codziennie o godz. 20.30 w zamkniętym kościele odmawiamy różaniec w intencji osób chorych, tych, którzy się nimi opiekują, służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc, łaskę nawrócenia i oddalenie epidemii – prosimy Was, aby w tym samym czasie w swoich rodzinach odmawiać różaniec w duchowej łączności z nami

Dzwony kościelne oznajmiają początek Mszy lub nabożeństwazachęcamy do łączności w modlitwie, gdy słychać dzwon

W Wielki Piątek i Sobotę dzwony, zgodnie z tradycją, milczą

Nagłośnienie zewnętrzne jest cały czas włączone

W internecie transmitujemy Sumę niedzielną o godz. 11.15

Módlmy się gorliwie o ustanie epidemii

Życzymy błogosławionego Wielkiego Tygodnia – rozważajmy w naszych domach
wydarzenia Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pana Jezusa

 

Z Dekretu Biskupa Świdnickiego dla duchowieństwa i wiernych Diecezji Świdnickiej odnośnie do czynności liturgicznych i duszpasterskich w dniach epidemii (26 III 2020)

Z głęboką wiarą w Bożą obecność oraz w poczuciu pasterskiej odpowiedzialności za zdrowie i życie wiernych oraz całego społeczeństwa, w oparciu o aktualne zarządzenia, wskazania i sugestie Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Prezydium Konferencji Episkopatu Polski oraz władz cywilnych, przekazuję wiernym i duchownym diecezjalnym i zakonnym posługującym w diecezji świdnickiej poniższe wskazania i zarządzenia. Poszczególne wskazania zachowują moc obowiązującą do czasu ewentualnego wydania nowszych norm.

Dyspensa od obowiązku udziału w celebracji
Dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. oraz uroczystości obowiązkowych, udzielona przeze mnie w dniu 12 marca 2020 r., jest przedłużona i rozszerzona na wszystkich wiernych, oraz obowiązuje aż do odwołania. Oznacza to, że przez nieobecność na tych celebracjach nie popełnia się grzechu.
Celebracje bez publicznej obecności wiernych
Mając na względzie aktualne rozporządzenia władz państwowych, w trosce o zachowanie zdrowia wiernych i celebransów, zarządzam aż do odwołania, aby w celebracjach został zachowany limit liczby uczestniczących wiernych, określony przez władze cywilne (z zachowaniem pierwszeństwa dla osób które zamówiły intencję mszalną), nie licząc celebransa, koncelebransów i osób posługujących…
Osoby niepełnoletnie mogą służyć przy celebracjach wyłącznie za wyraźną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.
Mszę Świętą pogrzebową odprawia się w kościele dla najbliższej rodziny z zachowaniem przepisów co do liczby uczestników, w terminie wyznaczonym przez kapłana. Na cmentarzu można sprawować obrzędy pogrzebowe przy grobie, posługując się 3 formą pogrzebu. [Na klepsydrze nie umieszcza się terminu pogrzebu].
Godność i higiena miejsc oraz naczyń świętych podczas celebracji i poza nimi
W zakrystiach musi być możliwość obmycia rąk. Obowiązkowo należy umyć ręce przed rozpoczęciem liturgii przy pomocy właściwych środków zapewniających bezpieczeństwo dla siebie i innych. Należy używać wyłącznie ręczników jednorazowych. Mycie rąk obowiązuje wszystkich celebrujących i posługujących.
Należy zadbać o jak najczęstsze sprzątanie i dezynfekowanie przestrzeni świętej.
Znak pokoju wykonuje się jedynie przez skłon głowy.
Kościoły otwarte do prywatnej modlitwy
Poza celebracjami kościoły pozostają otwarte jako miejsca na indywidualną modlitwę, z zachowaniem przepisów sanitarnych odnośnie do liczby zgromadzonych w jednym miejscu.
Zaproszenie do łączności duchowej
Gorąco zachęcam wiernych do duchowej łączności z celebracjami transmitowanymi za pośrednictwem środków społecznego przekazu.
Szczególnym wyrazem łączności duchowej z Kościołem jest praktyka Komunii duchowej (nazywanej także Komunią pragnienia), do której zachęcam wszystkich, nie mogących przystąpić do Komunii sakramentalnej. Akt Komunii duchowej wymaga stanu łaski uświęcającej.
Zachęcam także wszystkich, którzy nie mogą uczestniczyć osobiście w liturgii do wzbudzenia ducha wdzięczności za tych, którzy niejako w ich imieniu uczestniczą w sakramentach. Ci zaś, którzy uczestniczą w celebracjach, niech nie zapominają o modlitwie wstawienniczej za tych, którzy pozostają w domach.
Sakrament pokuty i pojednania
Do czasu wydania przeciwnych przepisów, ważnym zadaniem duszpasterzy jest zapewnienie możliwości spowiedzi indywidualnej wiernym pragnącym się wyspowiadać. Nie należy używać konfesjonałów, jeśli nie można w nich zapewnić wymaganych norm bezpieczeństwa sanitarnego (KPK kan. 964 § 3). Można zatem sprawować ten sakrament np. w innym godziwym miejscu.
Poza zorganizowaną we właściwy i bezpieczny sposób spowiedzią indywidualną, drogą uzyskania pojednania z Bogiem i Kościołem, w nadzwyczajnych sytuacjach, jest akt żalu doskonałego, połączonego z mocnym postanowieniem spowiedzi sakramentalnej, gdy to tylko będzie możliwe (KKK 1452, KPK 960-961). Zadaniem duszpasterzy jest wyjaśnienie wiernym tej praktyki.
Sakramenty chorych i Wiatyk
Kapłani mogą indywidualnie rozeznać stosowność udzielania sakramentu chorym, na indywidualną prośbę, z zachowaniem wszelkich norm dotyczących bezpieczeństwa rodziny chorego i własnego.
W przypadku chorych objętych kwarantanną należy przestrzegać wskazań kompetentnych władz.
Normalne comiesięczne odwiedziny chorych z Komunią św. zostają zawieszone.
Komunia św.
Zgodnie ze wskazaniami Prezydium KEP przypominam, że „każdy wierny zawsze ma prawo według swego uznania przyjąć Komunię Świętą do ust”. W związku z tym nikomu nie można nakazywać przyjęcia Komunii Świętej na rękę, można tylko do tego zachęcać, o ile faktycznie jest to bezpieczniejsze niż Komunia do ust. Podobnie nie można odmówić wiernemu Komunii na rękę.
Należy zachować zasadę, że najpierw przyjmują Komunię Świętą te osoby, które przyjmują ją na rękę, a potem ci, którzy przyjmują ją do ust. Jeśli część wiernych przyjmuje Komunię Świętą na rękę, a część do ust, jest wskazane, aby obu grupom Komunii udzielali różni szafarze.
Zgodnie z rozeznaniem duszpasterskim na indywidualną prośbę wiernego należy udzielić Komunii św. poza Mszą, zwłaszcza przy okazji spowiedzi indywidualnej.
Zaproszenie do trwania w modlitwie indywidualnej i korzystania z odpustu specjalnego
Proszę wszystkich duchownych, osoby życia konsekrowanego i wiernych świeckich o dalsze trwanie na indywidualnej i wspólnotowej modlitwie prywatnej w intencji ustania epidemii, szczególnie na Różańcu, wzywając orędownictwa Matki Bożej Świdnickiej Uzdrowienia Chorych oraz św. Sebastiana, starożytnego męczennika, czczonego jako Patrona w chorobach zakaźnych.

Przypominam, że Penitencjaria Apostolska udzieliła odpustu specjalnego wiernym dotkniętym chorobą zakaźną spowodowaną koronawirusem, a także pracownikom służby zdrowia, członkom rodzin i wszystkim tym, którzy opiekują się osobami zakażonymi. Warunkiem uzyskania takiego odpustu jest brak przywiązania do grzechu oraz duchowa łączność poprzez środki masowego przekazu z celebracją Mszy Świętej, odmawianiem Różańca Świętego, pobożną praktyką Drogi Krzyżowej lub innymi formami pobożności. A także wtedy gdy wierni przynajmniej odmówią Wyznanie Wiary, Modlitwę Pańską i pobożne wezwanie do Najświętszej Maryi Panny, „ofiarując tę próbę w duchu wiary w Boga i miłości wobec swoich braci i sióstr, z wolą wypełnienia zwykłych warunków (spowiedź sakramentalna, komunia eucharystyczna i modlitwa w intencji Ojca Świętego) tak szybko, jak będzie to możliwe”.

Wszystkich wiernych i duszpasterzy zapewniam o modlitwie i duchowej łączności.

+ Ignacy Dec
Biskup Świdnicki

 

Z komunikatu Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski

Z wiarą w Opatrzność Bożą i w trosce o życie i zdrowie społeczeństwa podejmujemy decyzję o wprowadzeniu prewencyjnych środków ostrożności w sytuacji zagrożenia koronawirusem.

Kościół od dwóch tysiącleci służy osobom chorym i potrzebującym, nawet w czasach epidemii, nie rezygnując z głoszenia Ewangelii oraz sprawowania sakramentów świętych.

Rekomendujemy biskupom diecezjalnym udzielenie dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

W kościołach należy przestrzegać następujących zasad:

a. kapłani przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny,

b. przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego teraz zachęcamy,

c. znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,

d. cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego […],

g. rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.

W obecnej sytuacji przypominamy, że „tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się w naszych kościołach”. W związku z tym zachęcamy wszystkich wiernych, aby poza liturgią nawiedzali kościoły na gorliwą modlitwę osobistą. Polecamy duszpasterzom:

a. aby kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia,

b. aby kapłani troszczyli się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu.

Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach. Prosimy wszystkich ludzi wierzących o modlitwę w intencji ochrony przed chorobami, a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii.

 

NIEDZIELA 5 Kwietnia Niedziela Palmowa

7.30 + Waldemar, Anna KOSSOWICZ – dzieci

10.00 + Zbigniew, Zygmunt, Eugeniusz JARZEMBOWSKI – rodzina

11.15 + Krystyna NIZIO – sąsiedzi Kościelna 2,4,6,8

15.00 Pro Populo

19.00 + ks. Janusz STOKŁOSA (Greg 26)

PONIEDZIAŁEK 6 Kwietnia

8.00 + ks. Janusz STOKŁOSA (Greg 27)

17.30 + Henryk KORPYSA – róża św. Józefa

WTOREK 7 Kwietnia

8.00 + ks. Janusz STOKŁOSA (Greg 28)

17.30 + Feliks, Wanda ZIELIŃSKI, ++ z rodz. ZIELIŃSKI, LISZEWSKI syn

ŚRODA 8 Kwietnia

8.00 + ks. Janusz STOKŁOSA (Greg 29)

17.30 + Henryk KORPYSA – Marcin Andrzejczak z rodz.

CZWARTEK 9 Kwietnia Wielki Czwartek

18.00 + ks. Janusz STOKŁOSA (Greg 30) (7m)

18.00 – W int kapłanów, oraz za zmarłych + ks. Jan CZAJKA, + ks. Janusz STOKŁOSA
– Tow. Przyj. Sem, Róża Wszystkich Świętych

PIĄTEK 10 Kwietnia Wielki Piątek

SOBOTA 11 Kwietnia Wielka Sobota

21.00 Pro Populo – Za Parafian

21.00 + Jan WCISŁO

NIEDZIELA 12 Kwietnia Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

7.30 – Róża Królowa Pokoju, o zdr i B. Bł w 2020 dla członkiń i ich rodzin

10.00 – Marek LITWIŃSKI w 40 r urodzin – rodzice

11.15 + Mieczysław PIETRZAK, Bolesława, Tadeusz NAZIMEK – dzieci

19.00 + Artur i Jerzy GIBAŁA – Danuta GIBAŁA

OGŁOSZENIA FILIALNE – PASIECZNA

(5 kwietnia 2020)

1. W związku z ograniczeniami przemieszczania się oraz sprawowania kultu religijnego do 5 uczestników (nie licząc posługujących):

prosimy pozostać w domu
i uczestniczyć we Mszach świętych i nabożeństwach
za pośrednictwem transmisji telewizyjnych, radiowych, internetowych

Osoby w stanie łaski uświęcającej
zachęcamy do przyjmowania podczas transmisji Komunii duchowej, która polega na przyjęciu niebiańskiego Chleba w pragnieniu, żywą wiarą, odczuwając Jego owoc i pożytek

Prosimy, aby na Mszę świętą do kościoła przychodzili
tylko wierni związani z zamówioną intencją mszalną

W przypadku większej ilości osób niż 5
nie będziemy mogli sprawować kultu – prosimy o powrót do domu

Zachęcamy do korzystania z dyspensy, która została udzielona wszystkim wiernym

2. Dziś Msza św. o godz. 9.00 w intencji:

+ Wanda + Jan + Antoni ZIĘBA
– Genowefa Mika

3. W Wielki Piątek dorośli w wieku do 60 lat są zobowiązani do postu ścisłego: ograniczyć posiłki, mogąc spożyć do syta tylko jeden posiłek

4. W sobotę nie ma poświęcenia pokarmów modlitwę błogosławieństwa Głowa Rodziny odmawia przy świątecznym stole w niedzielę (modlitwę można znaleźć w internecie); prosimy odmówić wspólnie przynajmniej Ojcze nasz

5. Za tydzień Wielkanoc – Msza św. o godz. 9.00 w intencji:

+ Kazimierz + Henryk WIĘCŁAW

– Rodzina

6. W zakrystii można otrzymać Paschaliki Caritas

7. Kancelaria nieczynna – sprawy pilne prosimy umawiać telefonicznie 74 85 88 162

8. Przypominamy, że kto nie może się wyspowiadać ze względu na nadzwyczajną sytuację epidemii, może wzbudzić akt żalu doskonałego połączony z mocnym postanowieniem spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie ona możliwa; taki akt żalu doskonałego z miłości do Boga (choćby formułą: Ach żałuję za me złości…), jeśli zawiera w sobie pragnienie wyznania grzechów ciężkich w spowiedzi, przywraca stan łaski uświęcającej

Na spowiedź można umówić się telefonicznie

9. Komunikat Księdza Biskupa Ignacego Deca

Ojciec Święty Franciszek w odpowiedzi na mój list z dnia 3 lipca 2019 r. przyjął w dniu 31 marca moją rezygnację z urzędu biskupa świdnickiego i mianował biskupem świdnickim dotychczasowego biskupa pomocniczego diecezji legnickiej Marka Mendyka, zlecając mi posługę biskupią w charakterze administratora apostolskiego diecezji świdnickiej do czasu kanonicznego objęcia urzędu biskupa diecezjalnego przez mojego następcę. Polecam osobę nowego Biskupa Świdnickiego modlitwom duchowieństwa i wiernych.

Bp Ignacy Dec, Administrator Apostolski Diecezji Świdnickiej

10. Kochani Parafianie – staramy się gorliwie sprawować wszystkie zaplanowane Msze św. oraz nabożeństwa – nawet bez udziału wiernych (wtedy w Jaworzynie) – ku chwale Boga Miłosiernego i ku pożytkowi wszystkich Parafian i całego Ludu Bożego

Codziennie o godz. 20.30 w zamkniętym kościele parafialnym odmawiamy różaniec w intencji osób chorych, tych, którzy się nimi opiekują, służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc, łaskę nawrócenia i oddalenie epidemii – prosimy Was, aby w tym samym czasie w swoich rodzinach odmawiać różaniec w duchowej łączności z nami

W Jaworzynie nagłośnienie zewnętrzne jest cały czas włączone, a w internecie transmitujemy dzisiejszą Sumę o godz. 11.15

Módlmy się gorliwie o ustanie epidemii

Życzymy błogosławionego Wielkiego Tygodnia – rozważajmy w naszych domach wydarzenia Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pana Jezusa

 

 
Sakrament chrztu świętego jest udzielany w III niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 11.15 (oprócz Wielkiego Postu i Adwentu). W innym terminie chrzest jest udzielany po Mszy św.
 
Rodzice dziecka i kandydaci na chrzestnych (chyba że mieszkają poza Parafią) są zobowiązani uczestniczyć w jednej katechezie chrzcielnej – katecheza odbywa się w kościele parafialnym w I sobotę miesiąca (za wyjątkiem marca) o godz. 18.45.

Po katechezie należy zgłosić się do kancelarii i okazać:

– oryginał odpisu aktu urodzenia dziecka z USC,
– dane kandydatów na chrzestnych: rok urodzenia i adres,
– zaświadczenia o życiu religijnym kandydatów na chrzestnych (z parafii ich miejsca zamieszkania; nie ma znaczenia miejsce zameldowania).

Filmowanie i fotografowanie podczas chrztu jest możliwe po wcześniejszym zgłoszeniu i otrzymaniu zgody duszpasterza.

Świecę chrzcielną należy zachować do czasu I Komunii św. dziecka.

Zachęcamy, aby w rocznicę chrztu przynieść dziecko do błogosławieństwa, zapraszając do kościoła także chrzestnych.

Organizowany jest wyjazd z naszej parafii na “Light for life 2019” (Wambierzyce), który odbędzie się dnia 21.09. br. . Jest to katolicki festiwal młodych skierowany przede wszystkim do młodzieży, która pragnie szukać Pana Boga w rytmie muzyki, zabawy i modlitwy. Całe wydarzenie odbywa się na terenie wambierzyckiej Bazyliki, a młodzież jest pod opieką organizatorów. Jeżeli jesteś zainteresowany wyjazdem, albo chcesz nawiązać nowe relacje i lubisz taniec, śpiew oraz wspólną modlitwę, a także pragniesz dowiedzieć się czegoś wartościowego na wykładzie- nie wahaj się! Kontakt po dodatkowe informacje i zapisy na wyjazd pod numerem telefonu: +48 668602726 (Natalia).

 


Zdjęcie ze strony parafii św. Brata Alberta w Świebodzicach. http://parafia-alberta.eu/ii-festiwal-mlodych-w-wambierzycach-light-for-life/

Festyn Parafialny: Parafiada 2019 odbył się 15 czerwca. Dziękujemy wszystkim za przybycie i wspólną zabawę, a szczególnie Firmą i Instytucją, które pomogły w organizacji i przeprowadzeniu Naszej wspólnej zabawy. Oto Lista Firm i organizatorów:

Sponsorzy Parafiada 2019

Pan Prezydent Andrzej Duda

Pan Premier Mateusz Morawiecki

Urząd Miejski w Jaworzynie Śląskiej – Pan Burmistrz Grzegorz Grzegorzewicz

Majątek Ziemski w Milikowicach

Firma Nova- Żarów

Zakład Porcelany Stołowej „ Karolina”

Zakład Pogrzebowy „Ostatnia Posługa”

Państwo Anna i Jacek Wychowankowie – pieczywo

Państwo Żelazny

Państwo Bykowski

Jelenia Plast z Jeleniej Góry

Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku

Wodne Centrum Rekreacji Świebodzice

Zakład fryzjerski Marta Murawska

Termet” Świebodzice

Starostwo Powiatowe Świdnica

Kuśnierstwo Adam Pastuszek

Zakład fryzjerski Edyta Krawczyk

Apteka Pani Irena Lewandowska

Sklep Lotos- Pani Ewa Waligóra

Sklep Mleczarnia- Pani Wanda Kudelska

Zakład fryzjerski- Pani Agata Araszczuk

Sklep Bobas- Państwo Teresa i Jerzy Kolasińscy

Sklep Livio- Pan Leszek Chojnacki

Kwiaciarnia-Pani Anna Jakubowska- Semik

Piekarnia- Pan Mariusz Bykowski

Zakład kosmetyczny- Pani Dorota Paprota

Delikatesy Centrum Państwo Iwona i Tadeusz Gajda

Centrum sportowo- rekreacyjne w Żarowie

Zakład produkcyjny „Gammel”

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świebodzicach

Krawiectwo Pani Małgorzata Dobroń

Restauracja „Biały Las” z Wierzbnej

Stara Kopalnia w Wałbrzychu

Sklep „Ciuszek” Bożena Rzeszut

Sklep- Państwo Kozłowscy

Koleje Dolnośląskie

Zakład fryzjerski Pani Izabela Kilańska

Pracownia Biżuterii „Ty-Lux” Pan Tadeusz Murdza

Sklep mięsny „Frykas”

Zakład Energetyki Cieplnej w Świdnicy

Ptak-Transport

Pałac Jugowice

Park Miniatur Andrychów

Urząd Miasta Świdnica

Marona Jaworzyna Śl

U Dedka Jaworzyna Śl

Pan Pizza Świdnica

Da Grasso

PKP Intercity

linie kolejowe – parkowa 9 wałbrzych

Hotel Jantar

Ciarko sp. z o.o.

Eltech Świdnica

Salon fryzjerski Perfect Małgorzata Kozak – Gadomska

Hurtwonia Dor-plast

Pikarnia Pasol Paco

Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu

Kopalnia Węgla z Nowej Rudy

Twierdza Srebrna Góra

Kopalnia w Złotym Stoku

Grajewscy

Restauracja Stragona Strzegom

Termet Sa Swiebodzice

Level Świdnica

Tago firma Cukiernicza

Salon fryzjerski strefa stylu Matrix, Strzegom

PKP Przewozy Regionalne

OSP Jaworzyna Śląska

Events Juniors

Kryształowa Świdnica

Karolina Pruc- Zakład kosmetyczny

Maria Restauracja Wałbrzych

Marek Wiraszka

Klub Młodzieżowy Jaworzyna Śląska

Samorządowy Ośrodek Kultury Jaworzyna Śląska

SWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE

WlELKl CZWARTEK – Pamiątka Ustanowienia Najświętszego Sakramentu

i Sakramentu Kapłaństwa

Serdecznie zachęcamy, abyśmy w tym dniu uczestniczyli we Mszy świętej zwanej Wieczerzą Pańską jak najliczniej przystąpili do Komunii świętej.

komunia będzie udzielona pod dwiema postaciami.

Msza św. o godz. 18.00

Po Mszy wieczornej procesja do CIEMNICY i adoracja Pana Jezusa do godz. 22.00

Parafianie, którzy nie będą mogli przystąpić do Komunii wieczorem mogą to uczynić o godz. 8.00

WIELKl PIĄTEK – Pamiątka Męki i Śmierci Pana Jezusa Post ścisły

Od godziny 8.00 do 17.30 adoracja Pana Jezusa w CIEMNICY

O godz. 16.00 – Droga krzyżowa intencji Ojczyzny

Okazja do spowiedzi od 16.00 do 17.00

Liturgia Męki Pańskiej – Liturgia Słowa Bożego – Adoracja Krzyża

Komunia święta o godz. 18.00

Procesja do GROBU PAŃSKEGO i adoracja Pana Jezusa do godz. 22.00

WIELKA SOBOTA – Wigilia Paschalna – Liturgia Światła Przynosimy świece

Od godziny 8.00 do 19.30 adoracja Pana Jezusa w Grobie

Liturgia Światła: poświęcenie ognia, paschału – Liturgia Słowa Bożego –

Poświęcenie wody chrzcielnej – Msza święta o godz. 20.00

Według przepisów liturgicznych po zakończeniu Mszy św. Wigilii Paschalnej i radosnym Alleluja – nie ma dalszej adoracji. Wystawienie Najświętszego Sakramentu o godz. 5.00

REZUREKCJA – godz. 6.00

——————————————————————————————————-

Poświęcenie pokarmów – WELKA SOBOTA

Jaworzyna Śl. – godz 9.00 10.00 11.00 15.00

Nowy Jaworów – godz 11.00

Pasieczna – godz 11.15

ADORACJA

PANA JEZUSA

PRZY CIEMNICY I GROBIE PAŃSKIM

Smutna jest moja dusza aż do śmierci,

zostańcie tu i czuwajcie ze mną”

WIELKI CZWARTEK

godz. 20.00 – 20.30 Dziecięca Krucjata Eucharystyczna, Służba Liturgiczna

20.30 – 21.00 Matki Żywego Różańca z Pasiecznej

21.00 – 22.00 Towarzystwo Przyjaciół Seminarium,

Koło Przyjaciół Radia Maryja

WIELKI PĄTEK

W godz. od 8.00 do 16.00 – indywidualna adoracja

godz. 16.00 Droga Krzyżowa z uczestnictwem dzieci i starszych

20.00 – 21.00 Róże: Niepokalanego Poczęcia, Królowo Różańca Św.,

Królowa Pokoju, Matki Bożej Częstochowskiej. Wspomożenie

Wiernych, Uzdrowienie Chorych, Różo Duchowna,

21.00 – 22.00 Róże : Matko Chrystusowa, Królowo Aniołów,

Wszystkich Św., Matko Najmilsza, Matko Stworzyciela,

Królowo Świata, MB Nieustającej Pomocy, św. Józefa św.

Jana, św. Stanisława, św. Wojciecha

WIELKA SOBOTA

godz. 8.00 – 9.00 Parafianie z ul. Mickiewicza, Słowackiego, Ogrodowa,

róże : Królowa Pokoju, Uzdrowienie Chorych,

9.00 – 10.00 Patafianie z ul. Powstańców, Kościelna, Westerplatte,

róże: Królowej Świata

10.00 – 11.00 Parafianie z ul. Traugutta, Ekerta, Kilińskiego, Bema,

Prądzyńskiego, Miodowej

róże : Matko Chrystusowa, Królowa Aniołów, Matko

Najmilszą

/przygotowanie – porządki/

14.00 – 15.00 Towarzystwo Przyjaciół Seminarium,

Parafianie z ul. l-go Mają, Świdnicka, Jana Pawła II,

róże: Różo Duchowna, Królowej Różańca św.

św. Wojciecha

16.00 – 17.00 Kolo Przyjaciół RM, Parafianie z ul. Pocztowa, Kościuszki,

Polna, róże : Wszystkich Św., Matko Stworzyciela, św.

Józefa

17.00 – 18.00 Parafianie z ul. Wolności (numery nieparzyste), Ceglana

róże: Niepokalanego Poczęcia NMP , Matki Bożej

Nieustającej Pomocy, św. Stanisława

18.00 – 19.00 Parafianie z ul. Wolności (numery parzyste) Kasztanowa,

Spółdzielcza, i domki, róże: M Boskiej Częstochowskiej,

Wspomożenie Wiernych, św. Jana

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

Jaworzyna Śl. 17 – 20 marzec 2019 .

NIEDZIELA

    1. Msza św. – nauka ogólna

Pasieczna 8.45 Msza św. – nauka ogólna

10.00 Msza św. – nauka dla młodzieży i dzieci

11.15 Msza św. – nauka ogólna

15.00 Msza św. – nauka ogólna

Gorzkie Żale 18.00 z kazaniem Pasyjnym

19.00 Msza św. – nauka ogólna

PONIEDZIAŁEK dzień spowiedzi

9.00 Msza św. – nauka ogólna

10.15 nauka dla szkoły z bud. na Mickiewicza

11.00 nauka dla szkoły z bud. na Jana Pawła II

18.00 Msza św. – nauka ogólna

WTOREK dzień odpustu

9.00 Msza św. – nauka ogólna

10.15 nauka dla szkoły z bud. na Mickiewicza

11.00 nauka dla szkoły z bud. na Jana Pawła II

18.00 Msza św. – nauka ogólna

ŚRODA zakończenie Rekolekcji

9.00 Msza św.

10.15 Zakończenie dla szkoły z bud. na Mickiewicza

11.00 Zakończenie dla szkoły z bud. na Jana Pawła

18.00 Msza św.

SPOWIEDŹ REKOLEKCYJNA

PONIEDZIAŁEK 8.00 – 9.00 16.30 – 18.00

Służba liturgiczna diecezji świdnickiej zmierzyła się dziś w 9. turnieju piłki nożnej. Ministranci i lektorzy dali popis piłkarskich umiejętności.

Od kilku dni pogoda nie zapowiadała się zbyt dobrze. Deszcz, chłód, szare niebo nie zraziły jednak 28 drużyn z diecezji, które przybyły do Strzegomia rozegrać turniej piłki nożnej. 15 z nich zmierzyło się w kategorii seniorów, a 13 – juniorów.

W kategorii juniorów I miejsce zajęła drużyna z parafii pw. Bożego Ciała z Międzylesia, II miejsce – z parafii pw. św. Brata Alberta ze Świebodzic, a III – drużyna z dekanatu kłodzkiego. Czwarte miejsce natomiast przypadło służbie liturgicznej z parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Jaworzynie Śląskiej

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów 🙂

więcej zdjęć w galerii pod linkiem http://swidnica.gosc.pl/gal/spis/3834484.Turniej-pilki-noznej-LSO

Zbliża się wielkimi krokami PARAFIADA 2017, oraz czas obchodów 120-lecia naszej jaworzyńskiej parafii. Podejmujemy szereg działań promujących nasze Miasto Jaworzyna Śląska i naszą Parafię. Chcemy, aby również przedsiębiorstwa, sklepy oraz inne zakłady włączyły się w to wielkie przedsięwzięcie, które odbywa się corocznie, a w tym roku odbędzie się 3 czerwca w sobotę. 

Uprzejmie prosimy Was drodzy już dzisiaj o włączenie się w PARAFIADĘ 2017, FESTYN OBCHODÓW 120-lecia PARAFII ŚW. JÓZEFA OBLUBIEŃCA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY.

Wszystkie dochody zgromadzone podczas tegoż festynu chcemy przeznaczyć na rewitalizację naszej świątyni.

Prosimy abyście Drodzy, jak co roku zaistnieli w szeregu dobroczyńców naszego kościoła – liczymy i zapraszamy Was do dalszej współpracy.

Prosimy, o ile to możliwe o:

□dostarczenie w ramach Waszych możliwości różnych gadżetów (długopisy, notatniki, smycze bądź inne) z waszym logiem firmowym,

□ podzielenie się asortymentem, jaki macie w Waszej ofercie sprzedażowej jako sponsorzy nagród, a może nawet jako sponsorzy jakiejś wartościowej nagrody głównej na festyn!

□ wsparcie finansowe Parafiady 2017

□ lub inne pomysły, w jakich możecie Szanowni Państwo Nam zaproponować.

W zamian oferujemy możliwość wystawienia przez Was drodzy reklam, ulotek, oraz rozprowadzanie ich na naszym festynie. Pamięcią będziemy Was również obejmować podczas podziękowań publicznych, jak również na stronie naszej jaworzyńskiej parafii www.parafia.jaworzyna.net.

Bardzo serdecznie prosimy o wsparcie naszej PARAFIADY 2017 – festynu, każdego, kto chciałby choć trochę podarować serca i czasu dla wspierania naszego kościoła również zapraszamy.

Zgłoszenia można dokonywać w zakrystii kościoła, kancelarii parafialnej.

Duszpasterze:

Proboszcz ks. kan. Janusz STOKŁOSA
wikariusz ks. Mariusz Kubik

W niedzielę 19 marca o godz. 15 pod przewodnictwem dziekana ks. Piotra Ważydrąga,odbyła się Uroczysta Msza św. odpustowa z okazji wspomnienia św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny,  patrona naszej Parafii. We Mszy św. uczestniczyli księża z sąsiednich parafii. Wszystkim parafianom składamy serdeczne podziękowania za wspólną modlitwę.

“Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany, na Jego barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju. Wielkie będzie Jego panowanie w pokoju bez granic na tronie Dawida i nad Jego królestwem, które On utwierdzi i umocni prawem i sprawiedliwością, odtąd i na wieki. Zazdrosna miłość Pana Zastępów tego dokona.”

W sobotę 17.09.2016r. nasza grupa Liturgicznej Służby Ołtarza, po ciężkim treningu w piłce nożnej, spotkała się przy wspólnym pieczeniu kiełbasek, na nowo zakupionym grillu 🙂 Trening ma przygotować zawodników LSO  do mistrzostw diecezjalnych, które odbędą się wkrótce. Niestety ze względu na pogodę grill nie trwał długo, ale członkowie LSO postarali się, aby go przedłużyć i przenieśli się do salki ministranckiej i tam trwały mocne rozgrywki w tenisie stołowym oraz mrożące krew w żyłach mecze w piłkarzyki. Całość zakończyła się późnym wieczorem. Wszyscy bardzo  zadowoleni udali się do domów. Bardzo dziękujemy wszystkim za pomoc w organizacji grilla jak również za miłą i spokojną atmosferę 🙂

20160917_1248501 20160917_1247001 20160917_1327131 20160917_1405131 20160917_140603120160917_124911120160917_1248111

Nasz Ks. Kanonik Janusz Stokłosa obchodzi w tym roku 35 lecie kapłaństwa i 25 lecie posługi w parafii. Księdzu Kanonikowi życzymy wszyscy wielu pięknych chwil, potrzebnych łask na dalsze lata posługi w naszej parafii. Przybyło na uroczystości wielu kapłanów z naszego dekanatu oraz rodowitych jaworzyniaków posługujących na terenie różnych diecezji. Kazanie dla Dostojnego Jubilata Ks. Kanonika Janusza wygłosił Ks. Kanonik Andrzej Walów.

“Pokropiło, żeby się nie kurzyło…” baliśmy się pomimo, że każdy z nas zamawiał piękną pogodę. I musiało troszkę pokropić ale za chwile wyszło słońce i  było idealnie. Strażacy zbierali na nowy wóz bojowy, a my na remont dachu naszej świątyni. Obchody 30 lecia naszej świątyni można uznać za udane.