Strona główna
Z historii

Kościół parafialny pw. św. Józefa Oblubieńca NMP został zbudowany w 1897 roku, w stylu neogotyckim. Pierwszy zapis w księgach metrykalnych został dokonany 14 lutego tegoż roku.

Aktualności

 

 

Intencje mszalne znajdują się na samym dole pod zapytaniem

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE PRAC KONSERWATORSKICH

 

Nazwa zamówienia:

Konserwacja i restauracja ambony z kościoła p.w. Oblubieńca NMP w Jaworzynie Śląskiej”

I. Nazwa i adres Zamawiającego

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Jaworzynie Śląskiej,

ul. Wolności 1, 58-140 Jaworzyna Śląska, NIP: 8842385022

telefon: 74 858 81 62, e-mail: mielczarekmarek@o2.pl

godziny otwarcia Biura parafialnego:

– poniedziałki w godz. 16:00-17:00

– środy w godz. 8:30-9:30

II. Cel zamówienia

1. Zakres zadania obejmuje prace konserwatorskie przy ambonie w kościele pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Jaworzynie Śląskiej.

2. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków i budżetu Gminy Jaworzyna Śląska. W związku z zakwalifikowaniem inwestycji do otrzymania Promesy inwestycyjnej (dalej: Promesa) ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (edycja II) i uzyskaniem Wstępnej Promesy (Wstępna Promesa nr RPOZ/2023/7331/PolskiLad) dla postępowania i realizacji mają zastosowanie zapisy wynikające z ww. programu, w tym dotyczące płatności i zapewnienia finansowania inwestycji przez Wykonawcę na czas poprzedzający wypłaty z Promesy na zasadach określonych Promesie i Regulaminie do w/w programu.

III. Sposób udzielania zamówienia

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie otwartym z zachowaniem

zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

2. Zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.

3. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu

o udzielenie zamówienia stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia

1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.).

4. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim.

5. Wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia następuje z dniem opublikowania

ogłoszenia na stronie internetowej Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Jaworzynie Śląskiej (https://parafia.jaworzyna.net/wordpress/) oraz Gminy Jaworzyna Śląska (https://www.jaworzyna.net/).

IV. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac konserwatorskich przy ambonie
w kościele pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Jaworzynie Śląskiej, w zakres których wchodzą:

 1. Demontaż ambony i przewiezienie do pracowni konserwatorskiej : baldachim oraz balustrada ze schodami, rozpatrzenie ewentualności demontażu kosza ( decyzja o demontażu będzie podjęta na miejscu

po dokładnych oględzinach sposobu montażu poszczególnych części ambony a demontaż zostanie wykonany w ten sposób aby nie naruszyć konstrukcji ambony)

 1. Wstępne oczyszczenie zabytku z kurzu za pomocą pędzla i odkurzacza

 2. Wykonanie odkrywek stratygraficznych w celu określenie zakresu występowania warstw oryginalnych i techniki złoceń

 3. Zakres prac architektura ambony :

 • usunięcie przemalówek za pomocą scansolu

 • ewentualne wzmocnienie poluzowanych desek za pomocą kołków drewnianych i kleju

 • uzupełnienie ubytków drewna i szczelin w deskach za pomocą kitów na bazie miału drzewnego i kleju stolarskiego lub aralditu SV 36

 • uzupełnienie ubytków zapraw za pomocą zaprawy tikurilla

 • położenie warstwy werniksu z Paraloidu w celu wyrównania połysku

 • retusze ubytków polichromii za pomocą farb olejnych lub rekonstrukcje mazerunków w przypadku złego stanu zachowania warstw pierwotnych

 1. Zakres prac przy rzeźbie :

 • usunięcie przemalówek za pomocą scansolu

 • uzupełnienie ubytków drewna i pęknięć za pomocą kitów na bazie miału drzewnego i kleju stolarskiego lub aralditu SV 36

 • uzupełnienie ubytków zapraw za pomocą zaprawy tikurilla

 • położenie warstwy werniksu z Paraloidu B- 82 w celu wyrównania połysku

 • retusze ubytków polichromii za pomocą farb akrylowych, następnie olejnych

 • położenie werniksu końcowego satynowego Le France

 1. Zakres prac przy snycerce i złoconych listwach :

 • usunięcie przemalówek za pomocą scansolu

 • uzupełnienie ubytków zapraw za pomocą zapraw klejowo kredowych

 • złocenia złotem 23 3\4 carat na pulment i mikstion w zależności od technik oryginału

 1. Zakres prac przy schodach

 • oczyszczenie desek schodów za pomocą scansolu

 • wzmocnienie ewentualne konstrukcji schodów za pomocą kołków drewnianych na klej lub wkrętów

 • uzupełnienie ubytków drewna za pomocą aralditu SV 36

 • malowanie schodów bejcą fimy Sopur lub Sikkens pod kolor mazerunków na architekturze ambony

 • pokrycie schodów lakierem firmy Sikkens lub Sopur – matowym

 1. Montaż ambony

Szczegółowy zakres prac i opis rozwiązań w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego – Program Prac Konserwatorskich.

2. Zamawiający informuje, że posiada prawomocną decyzję Dolnosląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie pozwolenia na prowadzanie prac konserwatorskich zabytku – ambona, stanowiący element wyposażenia kościoła parafialnego pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Jaworzynie Śląskiej, wpisanym do rejestru zabytków decyzją z dnia 15.12.1983 r. pod numerze 1329/546 poz. 1. Decyzja stanowi załącznik nr 2 do zapytania.

3. Jeżeli w jakiekolwiek części zapytania ofertowego lub w jego załącznikach wskazano znaki towarowe, patenty lub miejsce pochodzenia materiałów, to należy przyjąć, że są one uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i mają na celu jedynie wskazanie wymagań
w zakresie jakości i parametrów technicznych tych materiałów, z uwagi na brak innych dostatecznie dokładnych określeń, które pozwalałby opisać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. W każdy takim przypadku Zamawiający dopuszcza zastosowania materiałów równoważnych, przez co należy rozumieć materiały zapewniające osiągnięcie efektu na poziomie jakości co najmniej takim jak materiały wskazane w opisie przedmiotu zamówienia.

4. Zamawiający wymaga wykonania zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, a także z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

5. Istotne informacje na temat realizacji zamówienia:

1) Przedmiot zamówienia realizowany będzie w czynnym kościele – Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji zamówienia w sposób uwzględniający specyfikę i warunki działania Zamawiającego, w szczególności do:

a) prowadzenia prac w sposób uwzględniając porządek nabożeństw, uroczystości religijnych, świąt kościelnych itp.,

b) dołożenia wszelkich starań zmierzających do minimalizacji zakurzenia i zabrudzenia wnętrza kościoła poprzez odpowiednie osłonięcie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac,

c) zapewnienia czystość w miejscu odprawiania nabożeństwa.

2) Wykonawca odpowiedzialny będzie za obiekty zabytkowe znajdujące się w sąsiedztwie

prowadzonych prac.

3) W przypadku prowadzenia przez Zamawiającego równolegle z przedmiotem zamówienia innych prac, w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie do współdziałania z Zamawiającym w zakresie niezbędnym do koordynowania działań oraz unikania lub usunięcia kolizji.

6. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca realizacji prac stanowiących przedmiot zamówienia, po uprzednim umówieniu terminu wizyty
z Zamawiającym.

7. Zamawiający dopuszcza wykonywanie prac będących przedmiotem zamówienia
w pracowni Wykonawcy. Przekazanie obiektów zabytkowych do pracowni Wykonawcy nastąpi na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego.

8. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 60 miesięcy.

V. Termin związania ofertą

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Wykonawca może samodzielnie przedłużyć termin związania ofertą o oznaczony okres, na czas niezbędny do wyboru najkorzystniejszej oferty.

3. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwróci się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazany przez niego okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

4. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 3, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Brak zgody Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą będzie skutkować odrzuceniem oferty Wykonawcy.

VI. Termin wykonania zamówienia

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie:

1) rozpoczęcie – nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie Zamówienia,

2) zakończenie – nie później niż do 29.11.2024 r.

VII. Informacje o wykluczeniu

1. Z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, który powiązany jest osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, Pełnomocnika,

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

2. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2023 poz. 1497 z późn. zm.), z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3,

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka,
o którym mowa w art. 1 pkt 3;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120
z późn. zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.

VIII. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu

dokonywania oceny ich spełnienia

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania doświadczenia – Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat, licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał z należytą starannością co najmniej dwie prace konserwatorskie lub restauratorskie, o wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych) przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków,

2) dysponowania osobami, które zostaną skierowane przez Wykonawcę do realizacji Zamówienia – Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że skieruje do realizacji Zamówienia zespół kluczowego personelu, składający się z co najmniej jednej osoby, posiadającej kwalifikacje zawodowe, o których mowa w art. 37 a ust. 1 ustawy o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840 z późn. zm.).

IX. Wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych od Wykonawcy, celem potwierdzenia

spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia

Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku

podstaw wykluczenia powinien złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, w tym o braku powiązań

osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (sporządzone z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do zapytania ofertowego),

2) wykaz prac konserwatorskich (sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do zapytania ofertowego) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających wymaganiom określonym
w rozdziale VIII ust. 1 pkt 1 zapytania ofertowego, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane.

Uwagi:

W wykazie należy podać informacje o wykonanych pracach z taką szczegółowością, która umożliwi Zamawiającemu w sposób jednoznaczny ocenić, czy Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu określony w rozdziale VIII ust. 1 pkt 1 zapytania ofertowego.

Do przeliczenia na PLN wartości wskazanych w dokumentach złożonych przez Wykonawców na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu, wyrażonych w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs waluty obcej publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania lub w kolejnym dniu, jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia Narodowy Bank Polski nie ogłosił średnich kursów walut.

3) wykaz osób (załącznik nr 6 do zapytania ofertowego), skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, obejmujący co najmniej osoby spełniające wymagania określone
w rozdziale VIII ust. 1 pkt 2 zapytania ofertowego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Uwagi:

W wykazie należy podać informacje o kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu
i wykształceniu wymienionych osób z taką szczegółowością, która umożliwi Zamawiającemu
w sposób jednoznaczny ocenić, czy Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu określony w rozdziale VIII ust. 1 pkt 2 zapytania ofertowego.

X. Kryteria oceny ofert, informacja o wagach procentowych (punktowych) przypisanych

do poszczególnych kryteriów oraz opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie

danego kryterium oceny ofert.

Cena oferty brutto – 100 %

XI. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

1. Cena brutto za wykonanie zamówienia ma charakter ryczałtowy i musi obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia w pełnym zakresie z uwzględnieniem ewentualnego ryzyka związanego z wynagrodzeniem ryczałtowym.

2. Cena oferty brutto musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, zarówno te wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia, jak również w nim nie ujęte,
a bez których nie można wykonać przedmiotu zamówienia w sposób należyty.

3. Podstawą odbioru i rozliczenia przedmiotu zamówienia jest zakres wynikający z opisu przedmiotu zamówienia.

4. Cena oferty brutto (wraz z podatkiem VAT) podana w Formularzu ofertowym musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), cyfrowo i słownie.

5. Do obliczenia ceny oferty brutto (z VAT), Wykonawcy powinni zastosować stawkę podatku VAT od towarów i usług, zgodną z obowiązującymi przepisami.

6. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN. Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozliczenia z Wykonawcą w walutach obcych.

XII. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Ofertę należy przygotować z wykorzystaniem Formularza ofertowego, którego wzór określony został w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego.

2. Do oferty należy złączyć:

1) oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale IX zapytania ofertowego,

2) pełnomocnictwo dla osoby /osób podpisujących ofertę (jeżeli dotyczy),

3. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory
w formie formularzy, będących załącznikami do zapytania ofertowego, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

4. Ofertę sporządza się w języku polskim, czytelną techniką oraz musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania zobowiązań
w wysokości odpowiadającej cenie ofertowej brutto.

5. Zamawiający zaleca, aby podpis/y złożony/e na Formularzu ofertowym oraz pozostałych dokumentach składanych wraz z ofertą umożliwił/y identyfikację osoby/osób, która/e go złożyła/y, np. podpis będzie uzupełniony pieczęcią imienną.

6. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

7. Dokumenty lub oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę.

8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z poświadczonym przez Wykonawcę tłumaczeniem na język polski.

9. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, która musi obejmować całość przedmiotu Zamówienia. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

10. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.

11. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami.

12. Poprawki powinny być umieszczone czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób podpisującej/ych ofertę.

XIII. Termin, miejsce i sposób składania ofert oraz dalsze czynności w postępowaniu

1. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 maja 2024 r. do godziny 10:00 w następujący sposób:

– w postaci papierowej dostarczyć do siedziby Zamawiającego (w Biurze parafialnym
w godzinach jego otwarcia) lub przesłać pocztą kurierską albo za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe na adres Zamawiającego, przy czym zaleca się, aby oferta złożona była w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Oferta – zapytanie ofertowe „
Konserwacja
i restauracja ambony z kościoła p.w. Oblubieńca NMP w Jaworzynie Śląskiej
” (liczy się data wpływu do Biura parafialnego, a nie data stempla pocztowego).

2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.

3. Oferta złożona po upływie terminu składania ofert podlega odrzuceniu.

4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5. W toku badania ofert Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych

przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, lub złożone oświadczenia lub dokumenty będą niekompletne, zawierać będą błędy lub będą budzić wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub udzielenia wyjaśnień, oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

6. Jeżeli Wykonawca wraz z ofertą nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający jednokrotnie wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

7. W toku badania ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Złożone przez Wykonawcę wyjaśnienia nie mogą prowadzić do zmiany treści oferty, z zastrzeżeniem przypadków wymienionych w ust. 8 niniejszego rozdziału.

8. Zamawiający poprawia w ofercie:

1) oczywiste omyłki pisarskie,

2) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

– niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

W przypadku poprawienia omyłki, o której mowa w pkt 3, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.

9. Zamawiający informuje, że jeżeli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe, będą wydać się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzić będą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym lub wynikającymi z odrębnych przepisów,
w szczególności w przypadku, gdy cena oferty będzie niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub jej istotnych części składowych. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy.

10. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

1) została złożona po upływie terminu składania ofert,

2) została złożona przez Wykonawcę:

a) podlegającego wykluczeniu z postępowania lub

b) niespełniającego warunków udziału w postępowaniu,

3) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

4) jej treść jest niezgodna z treścią zapytania ofertowego,

5) nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi lub organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert określonymi przez Zamawiającego,

6) została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

7) Wykonawca nie udzielił wyjaśnień, nie przedłożył dowodów lub dokonana przez Zamawiającego ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

8) Wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie omyłki, o której mowa w ust. 8 pkt. 3 niniejszego rozdziału,

9) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub omyłki, których nie można poprawić w myśl postanowień ust. 8 niniejszego rozdziału,

10) Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

11. Po dokonaniu badania złożonych ofert pod względem zgodności z wymaganiami zapytania ofertowego, Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert.

12. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zostanie przekazana Wykonawcom, którzy złożyli oferty oraz upubliczniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

13. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku, gdy:

1) nie złożono żadnej oferty,

2) wszystkie złożone ofert podlegały odrzuceniu,

3) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,

4) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

5) środki finansowe, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostaną mu przyznane,

6) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, w szczególności gdy umowa
w sprawie zamówienia może zostać uznana za nieważną na podstawie odrębnych przepisów.

14. O unieważnieniu postępowania Zamawiający poinformuje równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert.

15. Informacja o unieważnieniu postępowania zostanie upubliczniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

16. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

XIV. Opis sposobu porozumiewania się z Zamawiającym

1. Zamawiający lub Wykonawca przekazując oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (poczty elektronicznej), na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

2. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: mielczarekmarek@o2.pl.

3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zawartych w zapytaniu ofertowym i jego załącznikach. Pytania należy kierować drogą elektroniczną na adres mieczarekmarek@02.pl.

4. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia,
w którym upływa połowa terminu składania ofert.

5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie zapytania ofertowego wpłynie po upływie terminu, o którym mowa w ust. 5, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.

6. Upublicznienie odpowiedzi na pytania Wykonawców nastąpi poprzez ich na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,
o którym mowa w ust. 5.

8. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego zapytania ofertowego, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

9. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Proboszcz Parafii – ks. Marek Mielczarek tel. 74 85 88 162; e-mail: mielczarekmarek@o2.pl w godzinach otwarcia Biura parafii

– poniedziałki w godz. 16:00-17:00

– środy w godz. 8:30-9:30.

XV. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione w celu zawarcia umowy

1. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie zawarcia umowy. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego, stanowiącego załącznik nr 7 do zapytania ofertowego.

2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Z treści tej umowy powinno w szczególności wynikać: zasady współdziałania, zakres współuczestnictwa i podział obowiązków Wykonawców w realizacji przedmiotu zamówienia oraz sposób rozliczania za wykonane zamówienie. Umowa regulująca współpracę Wykonawców, którzy złożyli wspólną ofertę, należy przedłożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawców, lub kopii poświadczonej notarialnie.

3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest przed zawarciem umowy

w sprawie zamówienia przedłożyć Zamawiającemu:

1) dokumenty (w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) potwierdzające, że osoby, które Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia (wymienione
w wykazie osób załączonym do oferty) posiadają kwalifikacje zawodowe, wykształcenie
i doświadczenie wymagane postanowieniami rozdziału VIII ust. 1 pkt 2 zapytania ofertowego,

2) szczegółową wycenę prac konserwatorskich stanowiących przedmiot zamówienia,

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, opóźni się w wykonywaniu którejkolwiek z czynności określonych w niniejszym rozdziale, Zamawiający jednokrotnie wezwie pisemnie Wykonawcę do wykonania tych czynności w zakreślonym terminie.
W przypadku bezskutecznego upływu tego terminu Zamawiający uzna, że Wykonawca odstępuje od zawarcia umowy.

5. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od zawarcia umowy z Zamawiającym, Zamawiający zawiera umowę z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania,
o których mowa w rozdziale XIII ust. 13 zapytania ofertowego.

XVI. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, co następuje:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Jaworzynie Śląskiej, reprezentowana przez Proboszcza Parafii – ks. Marka Mielczarka,

2) Inspektorem ochrony danych w Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Jaworzynie Śląskiej jest Diecezjalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych – ks. Paweł Wróblewski z którym można kontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: kuria@diecezja.swidnica.pl lub telefonicznie na numer: 748564400 we wszystkich sprawach dotyczących

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest udzielenie i realizacja zamówienia, którego przedmiotem są jest zadanie pn.: „Konserwacja i restauracja ołtarza głównego z kościoła p.w. Oblubieńca NMP w Jaworzynie Śląskiej” współfinansowanego ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty upoważnione na mocy

przepisów prawa,

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu,
o którym mowa w pkt 3, z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych
w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych,

6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowaniu, stosowanie do art. 22 RODO,

7) posiada Pani/Pan:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2,

8) realizacja praw, o których mowa w punkcie 7 , możliwa jest za pośrednictwem adresu e-mail: kuria@diecezja.swidnica.pl lub przesyłając żądanie na adres siedziby Administratora;

9) przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy RODO,

10) nie przysługuje Pani/Panu:

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

XVII. Pozostałe informacje

1. Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami prawa oraz nie może naruszać integralności dokumentacji z postępowania.

2. Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów związanych z przygotowaniem i złożeniem ofert.

4. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia wybranemu w niniejszym postępowaniu Wykonawcy zamówień uzupełniających polegających na powtórzeniu podobnych prac konserwatorsko-restauratorskich.

5. W postępowaniu Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

6. W niniejszym postępowaniu Wykonawcy nie przysługują środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy – Prawo zamówień publicznych.

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru oferty (anulowania postępowania), bez podania przyczyny.

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zapytaniu ofertowym mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz postanowienia Wytycznych.

9. Integralną częścią zapytania ofertowego są następujące załączniki:

Załącznik nr 1 – Program Prac Konserwatorskich wraz z pomocniczym przedmiarem prac konserwatorskich;

Załącznik nr 2 – Decyzja Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy,

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, w tym o braku powiązań osobowych i kapitałowych (wzór),

Załącznik nr 5 – Wykaz prac (wzór),

Załącznik nr 6 – Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia (wzór),

Załącznik nr 7 – Projekt umowy.

Z A T W I E R D Z A M

 

Załącznik nr 3

FORMULARZ OFERTOWY

 

Zamawiający:

Parafia Rzymskokatolicka

pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP

w Jaworzynie Śląskiej

ul. Wolności 1

58-140 Jaworzyna Śląska

Dane Wykonawcy

Wykonawca:

………………………………………………………………………………………………….……….…….………………………………

Adres:

…………………………………………………………………………………………………….

NIP: ……………………………………… REGON: …………………………………………

KRS*/CEiDG*: …………………………………………….

Numer telefonu: ………………………… adres e-mail: …………………………………

Osoba/osoby upoważniona/upoważnione do reprezentowania Wykonawcy:

………………..…………………………………………………………………………………

Odpowiadając na ogłoszenie dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w formie zapytania ofertowego przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Jaworzynie Śląskiej na realizację zadania pn. „Konserwacja i restauracja ambony głównego z kościoła p.w. Oblubieńca NMP w Jaworzynie Śląskiej”, składamy niniejszą ofertę:

 1. Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie wynikającym z zapytania ofertowego za cenę:

netto: …………………………………………….PLN

(słownie: ……………………………………………………………. ………………………………………….), podatek VAT: ……………………………… PLN,

brutto: ………………………………………….. PLN

(słownie: ………………………………………………………………………………….. …………………………).

 1. Oświadczamy, że w oferowanej cenie brutto uwzględnione zostały wszystkie koszty wykonania zamówienia, w tym w szczególności podatek od towarów i usług VAT
  w wysokości zgodnie z obowiązującymi przepisami, jak i wszelkie inne opłaty, składki
  i podatki, które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia oraz inne koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia z należytą starannością.

 2. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie wynikającym
  z zapytania ofertowego.

 3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert (włącznie z tym dniem).

 4. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 RODO1 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu2.

 5. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY o braku objęcia sankcjami

Oświadczam, że firma ………………………………………………. znajduje się / nie znajduje się (skreślić niewłaściwe) na liście podmiotów objętych sankcjami oraz wykluczonych
w postępowania zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

 1. Ofertę składamy ………….. kolejno ponumerowanych kartach.

 2. Załącznikami do niniejszej oferty są:

 1. …………………………………

 2. …………………………………

 3. …………………………………

 4. ………………………………….

 5. ………………………………….

…………………………………….

(miejscowość i data)

……………………………………………………….

pieczęć Wykonawcy

………………………………………………………………………..

Podpis/y upoważnionego/ych przedstawiciela/i Wykonawcy

———————————————-

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 4

 

OŚWIADCZENIE

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA,

W TYM O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH I OSOBOWYCH

 

Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………………….

Adres: ………………………………………………………………………….

Osoba/osoby upoważniona/upoważnione do reprezentowania Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………….

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w formie zapytania ofertowego przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Jaworzynie Śląskiej na wykonanie zamówienia pn. Konserwacja i restauracja ambony z kościoła p.w. Oblubieńca NMP w Jaworzynie Śląskiej

oświadczamy, że

nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielnie zamówienia na podstawie przesłanek wymienionych w rozdziale VII ust. 1 i 2 zapytanie ofertowego, w tym ze względu na powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym.

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy
a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

 2. posiadaniu co najmniej 10% udziału lub akcji,

 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
  w linii prostej,
  pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
  w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Oświadczamy, że wszystkie informacje podane powyższej są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego
w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………………………………….

(miejscowość i data)

……………………………………………………….

pieczęć Wykonawcy

………………………………………………………………………..

Podpis/y upoważnionego/ych przedstawiciela/i Wykonawcy

Załącznik nr 5

Wykonawca:

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

WYKAZ WYKONANYCH PRAC KONSEWATORSKICH/RESTAURATORSKICH

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. Konserwacja i restauracja ambony z kościoła p.w. Oblubieńca NMP w Jaworzynie Śląskiej oświadczamy, że w ostatnich pięciu latach przed upływem terminu składania ofert wykonaliśmy niżej wskazane prace konserwatorskie/restauratorskie – na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu. Prace zostały wykonane
w sposób należyty oraz zgodnie z przepisami prawa i prawidłowo ukończone.

L.p.

Rodzaj prac konserwatorskich/restauratorskich (szczegółowy opis potwierdzający wymagania określone w określone w roz. VIII ust. 1 pkt 1 zapytania)

Podmiot, na rzecz którego prace konserwatorskie/restauratorskie zostały wykonane

Miejsce wykonania

Data

wykonania prac

(ich zakończenia)

(dzień/miesiąc/rok)

Wartość zamówienia

brutto w zł

           
           

_______________ ______________________

miejscowość, data podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

Załącznik nr 6

Wykonawca:

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia pn. Konserwacja i restauracja ambony  z kościoła p.w. Oblubieńca NMP w Jaworzynie Śląskiej

L.p.

Imię i nazwisko

Kwalifikacje zawodowe, uprawnienia budowlane, doświadczenie
i wykształcenie

Funkcja
w realizacji zamówienia

Podstawa
do dysponowania daną osobą

1.

   

Osoba spełniająca wymagania określone w roz. VIII ust 1 pkt 2 zapytania

zasoby własne Wykonawcy*/

zasoby innych podmiotów*

         

Oświadczam, że wyżej wymienione osoby skierowane do realizacji zamówienia publicznego posiadają wymagane uprawnienia.

* niepotrzebne skreślić

_______________ ______________________

miejscowość, data podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

Załącznik nr 7 – Projekt umowy

UMOWA

zawarta w dniu ………………….. r., w Jaworzynie śląskiej pomiędzy:

Parafię Rzymskokatolicką pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Jaworzynie Śląskiej z siedzibą w Jaworzynie Śląskiej, ul. Wolności 1, 58-140 Jaworzyna Śląska, NIP: 8842385022

telefon: 74 858 81 62, e-mail: mielczarekmarek@o2.pl

zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowaną przez

ks. Marka Mielczarka – Proboszcza,

a

……………………. z siedzibą ul. ……………

NIP ……………., REGON ……………., e-mail ………………….

zwaną dalej „Wykonawcą”,

reprezentowaną przez:

………………………………………………………..

zwanych dalej łącznie „Stronami” lub z osobna „Stroną”,

w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego zawarto umowę o następującej treści

zwanymi dalej łącznie „Stronami”

o następującej treści

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich ambony z kościoła p.w. Oblubieńca NMP w Jaworzynie Śląskiej zgodnie z Programem Prac Konserwatorskich oraz decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków stanowiących załącznik nr 1 do Umowy.

2. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie niezbędne czynności dla zrealizowania przedmiotu umowy określonego w ust. 1.

3. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną bazą do wykonania przedmiotu umowy.

4. Wykonawca oświadcza, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie działalności i posiada aktualną polisę ubezpieczeniową OC na kwotę minimum opiewającą na wartość zamówienia.

5. Zamawiający dopuszcza wykonywanie prac będących przedmiotem zamówienia
w pracowni Wykonawcy. Przekazanie obiektów zabytkowych do pracowni Wykonawcy nastąpi na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego.

6. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo przekazanych obiektów od chwili ich przyjęcia aż do zwrotu, jak również za utratę, zniszczenie lub uszkodzenie oraz za spowodowanie w nich ubytku bez względu na przyczynę.

7. Wykonawca zapewni na własny koszt i ryzyko odpowiedni transport i retransport obiektów, zgodnie ze sporządzonym protokołem zdawczo-odbiorczym.

8. W razie utraty lub zniszczenia obiektów Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania odpowiadającego pełnej wartości obiektów według daty ustalenia odszkodowania.

9. W przypadku uszkodzenia obiektów Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z ich konserwacją.

10. W razie zaistnienia sytuacji wymienionych w ust. 8 – 9, Wykonawca winien jest natychmiast powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego.

11. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty odszkodowania także w przypadku niewłaściwie przeprowadzonej konserwacji dokonanej wbrew zasadom sztuki, z naruszeniem założeń programu prac konserwatorskich, o ile jego zakres nie był zmieniany w trakcie konserwacji za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, co powinno być poświadczone oddzielnym protokołem.

12. Integralną częścią niniejszej umowa jest oferta Wykonawcy.

§ 2

Zamawiający wymaga, aby cały przedmiot umowy został wykonany i przekazany zamawiającemu w terminie do 29.11.2024 r.

§ 3

1. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustalona została na podstawie oferty Wykonawcy.

2. Wynagrodzenie za przedmiot umowy określony w § 1 ustala się na kwotę netto: ………………..zł (słownie: ………………………… /100), a wraz z należnym podatkiem od towarów i usług VAT (………….%) na kwotę brutto ………………….. zł (słownie: …………….. 0/100).

3. Kwota określona w ust. 2 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania.

4. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie płatne w dwóch transzach:

1) I transza w formie zaliczki – w kwocie nie mniejszej niż 2% wynagrodzenia umownego) – w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy

– w wysokości: ……………….. zł brutto

(słownie: …………………………………………………………………. złotych),

w tym VAT w wysokości ………………………………………….. złotych),

2) II transza – po wykonaniu całego zakresu przedmiotu umowy, w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy:

– w wysokości: ……………….. zł brutto

(słownie: …………………………………………………………………. złotych),

w tym VAT w wysokości ………………………………………….. złotych.

5. Podstawą zapłaty II transzy jest faktury końcowa, wystawiona przez Wykonawcę wraz
z protokołem odbioru prac, podpisany przez obie strony wraz z przedstawieniem dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, jeżeli dotyczy.

6. Wykonawca zapewni finansowanie zadania w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, do czasu odbioru końcowego zadania, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że zapłata II transzy wynagrodzenia umownego nastąpi po wykonaniu zadania w terminie nie dłuższym niż 30 dni od jego odbioru końcowego.

7. Należności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze w ciągu 30 dni od daty złożenia faktury wraz z protokółem odbioru prac w siedzibie Zamawiającego.

8. Faktura wystawiona przez Wykonawcę będzie płatna przelewem na konto numer ………………………………………. w terminie 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

9. Wykonawca wystawi fakturę zgodnie z poniższymi danymi:

Nabywca/Odbiorca:

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Jaworzynie Śląskiej

ul. Wolności 1, 58-140 Jaworzyna Śląska NIP: 8842385022

10. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za bezusterkowy i kompletnie wykonany przedmiot zamówienia za cenę zgodną z ofertą Wykonawcy.

11. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustalone zostało w formie ryczałtowej.

12. Roboty dodatkowe i/lub zamienne realizowane będą w oparciu o zatwierdzony przez Zamawiającego protokół konieczności ich wykonania, sporządzony przez Wykonawcę (wraz z wyceną ofertową robót dodatkowych lub zamiennych Wykonawcy). Bezzwłocznie po podpisaniu protokołu konieczności strony podpiszą stosowną umowę. Zatwierdzone przez Zamawiającego roboty dodatkowe i/lub zamienne podlegające odrębnemu wynagrodzeniu, na zasadach zgodnych z poniższym punktem.

13. Wykonawca złoży Zamawiającemu w terminie 5 dni od powzięcia wiadomości o konieczności przeprowadzenia robót zamiennych i/lub dodatkowych, protokół konieczności wraz z wyceną ofertową. Wycena ofertowa i protokół konieczności podlega weryfikacji przez Zamawiającego w terminie 3 dni od daty przekazania Zamawiającemu. Wycena ofertowa sporządzona będzie na podstawie cen jednostkowych będących załącznikiem do oferty bądź w przypadku braku cen jednostkowych według nakładów rzeczowych z odpowiedniego KNR oraz wskaźników cenotwórczych zgodnie z Ofertą Wykonawcy stanowiącą zał. Nr 2 do niniejszej umowy.

14. W przypadku zmiany/rozszerzenia lub zmniejszenia zakresu umownego przez Zamawiającego, strony w odrębnej umowie przyjmą nowe wynagrodzenie i termin jego wykonania.

§4

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty siłami własnymi, poza następującymi robotami, które wykona za pomocą podwykonawcy:

a) …………………………………………………………

b) ………………………………………………………

2. Za działania lub zaniechania podwykonawców Wykonawca odpowiada, jak za własne czyny.

3. Warunkiem przekazania części robót podwykonawcy jest uzyskanie w formie pisemnej pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego na podwykonawcę i treść umowy
z nim. Podwykonawca ma obowiązek posługiwania się osobami posiadającymi stosowne kwalifikacje do realizacja prac objętych umową.

§ 5

Odbiór częściowy i końcowy dokonany będzie przez osoby upoważnione przez Zamawiającego i Wykonawcę na druku protokołu odbioru.

§ 6

1. Jedynym gwarantem należytego wykonania umowy, od którego Zamawiający może dochodzić kar umownych jest Wykonawca. Działający na zlecenie Wykonawcy poddostawcy materiałów, urządzeń i usług oraz podwykonawcy usług nie są w tym zakresie stroną dla Zamawiającego.

2. Okres gwarancyjny i rękojmi liczony jest od daty bezusterkowego protokolarnego przyjęcia przedmiotu umowy.

3. Okres gwarancji wynosi ………………………….

4. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia w ramach gwarancji i rękojmi wszystkich wad i usterek, o których został zawiadomiony przez Zamawiającego przed upływem okresu gwarancyjnego i okresu rękojmi.

5. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad i usterek na własny koszt w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego w przedmiocie wystąpienia usterek.

6. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad i usterek w w/w terminie, od chwili upływu tego terminu Wykonawca będzie pozostawał w zwłoce co do zakończenia wykonywania usługi i podlegał z tego tytułu karom umownym zgodnie z postanowieniami § 9.

§ 7

1. W razie odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia z przyczyn zawinionych przez jedną ze Stron, Strona, z której winy odstąpiono od umowy (wypowiedziano umowę), zobowiązana jest zapłacić drugiej Stronie karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.

2. Ponadto, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

a) zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1,0 % wartości brutto zamówienia za każdy dzień zwłoki;

b) zwłoki Wykonawcy w usunięciu wady (lub usterki) przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wartości brutto zamówienia za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu na usunięcie wad (lub usterek). Przez wartość zamówienia brutto rozumieć należy wynagrodzenie Wykonawcy brutto ustalone w § 3 ust. 2 umowy.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia ewentualnych kar umownych
z należnej faktury lub innych ewentualnie wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego.

4. Jeżeli zastrzeżona w niniejszej umowie kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strona, która poniosła szkodę może dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

§ 8

1. Roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne z dniem zaistnienia określonych w niniejszej umowie podstaw do ich naliczenia.

2. Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie za odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności.

3. W przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia umowy, Strony zachowują prawo egzekucji kar umownych.

§ 9

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

2. Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie do umowy postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego.

3. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień umowy, w szczególności w zakresie zmiany terminu realizacji zamówienia lub jego części w przypadku:

a) zmianę terminu realizacji umowy z powodu wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń,

b) zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne spełniające warunki określone w Zapytaniu,

c) gdy wystąpią zmiany, których konieczność wprowadzenia będzie wynikała z wymagań instytucji współfinansujących realizację przedmiotu zamówienia,

d) działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym występujące po zawarciu niniejszej Umowy, za które Wykonawca odpowiedzialności nie ponosi i których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania, których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie niniejszej Umowy w ww. terminie. Do działań siły wyższej Strony zaliczają w szczególności: wojnę, działania wojenne, powódź, pożar, który nie powstał z winy Wykonawcy, epidemie, strajki, z wyjątkiem strajków
w zakładach Wykonawcy. Strona powołująca się na stan siły wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego powiadomienia o powyższym drugiej Strony, a następnie do udokumentowania zaistnienia tego stanu. Po ustąpieniu przeszkód w realizacji niniejszej Umowy, spowodowanych zaistnieniem siły wyższej, Wykonawca zobowiązany jest dołożyć starań dla nadrobienia zaległości powstałych w wyniku ww. nieprzewidzianych zdarzeń,

e) zdarzeń losowych,

f) wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wykonywanie dostaw objętych niniejszą Umową, za wystąpienie których wyłączną odpowiedzialności ponosi Zamawiający,

g) wystąpienia innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy na uzasadniony wniosek Wykonawcy pod warunkiem, że zmiana taka wynika z okoliczności których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona,

h) zmiany podwykonawców, którzy zostali wskazani w ofercie Wykonawcy.

4. Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać:

a) opis zmiany,

b) uzasadnienie zmiany,

c) koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość wynagrodzenia,

d) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy.

§ 10

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

1) w razie wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości
o powyższych okolicznościach,

2) gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy w terminie 20 dni bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania przez Zamawiającego złożonego na piśmie,

3) Wykonawca przerwał realizację umowy bez uzasadnienia i przerwa trwa dłużej niż 1 miesiąc,

4) gdy Wykonawca nie respektuje uzasadnionych poleceń Zamawiającego,

5) Wykonawca wykonuje usługi w sposób niezgodny z umową i pomimo wezwania nie nastąpiła poprawa ich wykonania.

6) gdy Wykonawca realizuje umowę niezgodnie z warunkami Pozwolenia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 205/2023 z dnia 24.02.2023 r.

7) gdy Wykonawca realizuje umowę za pomocą osób nie posiadających wymaganych kwalifikacji, a także z naruszeniem § 4 ust. 2 i 3 umowy.

W przypadku określonym w pkt 1 ppkt 1 – 7, odstąpienie nastąpi z winy leżącej po stronie Wykonawcy. Odstąpienie od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 1 nie powoduje obowiązku zapłaty kar umownych przez zamawiającego określonych w § 7 ust. 1.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru usług lub odmawia podpisania protokołu odbioru.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
i zawierać uzasadnienie.

4. W przypadku odstąpienia od umowy strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego nieodpłatnie sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku na dzień odstąpienia od umowy,

b) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru prac przerwanych oraz prac zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn za które Wykonawca nie odpowiada.

5. Wykonawcy przysługuje prawo żądania wynagrodzenia za usługi wykonane do dnia sporządzenia protokołu inwentaryzacji.

§ 11

1. Wszelkie zmiany niniejsze umowy wymagają zachowania formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Do rozpatrywania sporów właściwe są sądy zgodne z siedzibą Zamawiającego.

4. Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 dla Wykonawcy i 2 dla Zamawiającego.

5. Załączniki stanowiące integralną część umowy:

Załącznik Nr 1 – Program Prac Konserwatorskich i Decyzja Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

Załącznik Nr 2 – Oferta Wykonawcy.

§ 12

1. Strony zobowiązują się do rozwiązywania wszelkich ewentualnych sporów o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.

2. W przypadku, gdy strony nie będą mogły znaleźć rozwiązania polubownego, spór rozstrzygnie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane.

4. Gdyby jakiekolwiek postanowienia Umowy okazało się nieważne lub bezskuteczne nie wpływa to na ważność i skuteczność pozostałych jej postanowień. W takim przypadku Strony zastąpią postanowienie uznane za nieważne lub bezskuteczne, innym zgodnym
z prawem, realizującym możliwie najbardziej cel niniejszej Umowy.

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Wykonawcy i dwóch dla Zamawiającego.

 

Zamawiający: Wykonawca:

……………………………………………. ……………………………………..

1

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)

2 W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE PRAC KONSERWATORSKICH

Nazwa zamówienia:

„Konserwacja i restauracja ołtarza głównego z kościoła p.w. Oblubieńca NMP w Jaworzynie Śląskiej”

I. Nazwa i adres Zamawiającego

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Jaworzynie Śląskiej,

ul. Wolności 1, 58-140 Jaworzyna Śląska, NIP: 8842385022

telefon: 74 858 81 62, e-mail: mielczarekmarek@o2.pl

godziny otwarcia Biura parafialnego:

– poniedziałki w godz. 16:00-17:00

– środy w godz. 8:30-9:30

II. Cel zamówienia

1. Zakres zadania obejmuje prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym w kościele pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Jaworzynie Śląskiej.

2. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków i budżetu Gminy Jaworzyna Śląska. W związku z zakwalifikowaniem inwestycji do otrzymania Promesy inwestycyjnej (dalej: Promesa) ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (edycja I) i uzyskaniem Wstępnej Promesy (Wstępna Promesa nr RPOZ/2022/11683/PolskiLad) dla postępowania i realizacji mają zastosowanie zapisy wynikające z ww. programu, w tym dotyczące płatności i zapewnienia finansowania inwestycji przez Wykonawcę na czas poprzedzający wypłaty z Promesy na zasadach określonych Promesie i Regulaminie do w/w programu.

III. Sposób udzielania zamówienia

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie otwartym z zachowaniem

zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

2. Zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.

3. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu

o udzielenie zamówienia stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia

1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.).

4. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim.

5. Wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia następuje z dniem opublikowania

ogłoszenia na stronie internetowej Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Jaworzynie Śląskiej (https://parafia.jaworzyna.net/wordpress/) oraz Gminy Jaworzyna Śląska (https://www.jaworzyna.net/).

IV. Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac konserwatorskich przy ołtarzu głównym
w kościele pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Jaworzynie Śląskiej, w zakres których wchodzą:

1) Demontaż ołtarza i transport do pracowni konserwacji,

2) Wykonanie odkrywek na ołtarzu w celu określenia zakresu występowania warstw pierwotnych oraz ustalenie pierwotnej kolorystyki ołtarza i techniki złoceń na snycerce
i dekoracyjnych listwach,

3) Wykonanie dokładnych oględzin ołtarza od lica i odwrocia w celu określenie stanu zainfekowania ołtarza przez owady,

4) Oczyszczenie ołtarza i rzeźb z zabrudzeń powierzchniowych, usunięcie przemalówek
i wszelkich wtórnych nawarstwień – zgrubienia wtórnych farb i zapraw,

5) Wykonanie zabiegu dezynsekcji przez nasączanie desek ołtarza od odwrocia
i poszczególnych ruchomych elementów (snycerki, rzeźb) za pomocą preparatu hylotoks,

6) Sklejenie popękanych elementów snycerki za pomocą kleju wikol lub kleju poliuretanowego,

7) Uzupełnienie większych ubytków drewna za pomocą aralditu SV 36 oraz mniejszych ubytków za pomocą kitów na bazie miału drzewnego,

8) Uzupełnienie ubytków zapraw za pomocą szpachli Tikurilla na architekturze ołtarza
i rzeźbach oraz w miejscach złoceń zaprawą kredowo- klejową,

9) Wykonanie złoceń i srebrzeń zgodnie z techniką oryginału na pulment lub mikstion
z użyciem złota płatkowego 23 ¾ carat, ewentualne srebrzenia srebrem w płatkach Zabezpieczenie srebra za pomocą werniksu z Paraloidu B- 44,

10) Położenie szelaku lub paraloidu B-72 w alkoholu jako warstwy izolacyjne i wyrównujące połysk na powierzchnię architektury ołtarza,

11) Wykonanie retuszy lub rekonstrukcji mazerunków pierwotnie pokrywających architekturę ołtarza za pomocą farb olejnych,

12) Położenie werniksu ochronnego na polichromię ołtarza i rzeźby z werniksu satynowego Le France,

13) Montaż ołtarza.

Szczegółowy zakres prac i opis rozwiązań w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego – Program Prac Konserwatorskich.

2. Zamawiający informuje, że posiada prawomocną decyzję Dolnosląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie pozwolenia na prowadzanie prac konserwatorskich zabytku – ołtarz główny stanowiący element wyposażenia kościoła parafialnego pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Jaworzynie Śląskiej, wpisanym do rejestru zabytków decyzją z dnia 15.12.1983 r. pod numerze 1329/546 poz. 1. Decyzja stanowi załącznik nr 2 do zapytania.

3. Jeżeli w jakiekolwiek części zapytania ofertowego lub w jego załącznikach wskazano znaki towarowe, patenty lub miejsce pochodzenia materiałów, to należy przyjąć, że są one uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i mają na celu jedynie wskazanie wymagań
w zakresie jakości i parametrów technicznych tych materiałów, z uwagi na brak innych dostatecznie dokładnych określeń, które pozwalałby opisać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. W każdy takim przypadku Zamawiający dopuszcza zastosowania materiałów równoważnych, przez co należy rozumieć materiały zapewniające osiągnięcie efektu na poziomie jakości co najmniej takim jak materiały wskazane w opisie przedmiotu zamówienia.

4. Zamawiający wymaga wykonania zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, a także z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

5. Istotne informacje na temat realizacji zamówienia:

1) Przedmiot zamówienia realizowany będzie w czynnym kościele – Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji zamówienia w sposób uwzględniający specyfikę i warunki działania Zamawiającego, w szczególności do:

a) prowadzenia prac w sposób uwzględniając porządek nabożeństw, uroczystości religijnych, świąt kościelnych itp.,

b) dołożenia wszelkich starań zmierzających do minimalizacji zakurzenia i zabrudzenia wnętrza kościoła poprzez odpowiednie osłonięcie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac,

c) zapewnienia czystość w miejscu odprawiania nabożeństwa.

2) Wykonawca odpowiedzialny będzie za obiekty zabytkowe znajdujące się w sąsiedztwie

prowadzonych prac.

3) W przypadku prowadzenia przez Zamawiającego równolegle z przedmiotem zamówienia innych prac, w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie do współdziałania z Zamawiającym w zakresie niezbędnym do koordynowania działań oraz unikania lub usunięcia kolizji.

6. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca realizacji prac stanowiących przedmiot zamówienia, po uprzednim umówieniu terminu wizyty
z Zamawiającym.

7. Zamawiający dopuszcza wykonywanie prac będących przedmiotem zamówienia
w pracowni Wykonawcy. Przekazanie obiektów zabytkowych do pracowni Wykonawcy nastąpi na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego.

8. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 60 miesięcy.

V. Termin związania ofertą

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Wykonawca może samodzielnie przedłużyć termin związania ofertą o oznaczony okres, na czas niezbędny do wyboru najkorzystniejszej oferty.

3. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwróci się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazany przez niego okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

4. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 3, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Brak zgody Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą będzie skutkować odrzuceniem oferty Wykonawcy.

VI. Termin wykonania zamówienia

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie:

1) rozpoczęcie – nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie Zamówienia,

2) zakończenie – nie później niż do 29.11.2024 r.

VII. Informacje o wykluczeniu

1. Z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, który powiązany jest osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, Pełnomocnika,

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

2. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2023 poz. 1497 z późn. zm.), z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3,

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka,
o którym mowa w art. 1 pkt 3;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120
z późn. zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.

VIII. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu

dokonywania oceny ich spełnienia

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania doświadczenia – Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat, licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał z należytą starannością co najmniej dwie prace konserwatorskie lub restauratorskie, o wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych) przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków,

2) dysponowania osobami, które zostaną skierowane przez Wykonawcę do realizacji Zamówienia – Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że skieruje do realizacji Zamówienia zespół kluczowego personelu, składający się z co najmniej jednej osoby, posiadającej kwalifikacje zawodowe, o których mowa w art. 37 a ust. 1 ustawy o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840 z późn. zm.).

IX. Wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych od Wykonawcy, celem potwierdzenia

spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia

Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku

podstaw wykluczenia powinien złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, w tym o braku powiązań

osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (sporządzone z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do zapytania ofertowego),

2) wykaz prac konserwatorskich (sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do zapytania ofertowego) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających wymaganiom określonym
w rozdziale VIII ust. 1 pkt 1 zapytania ofertowego, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane.

Uwagi:

− W wykazie należy podać informacje o wykonanych pracach z taką szczegółowością, która umożliwi Zamawiającemu w sposób jednoznaczny ocenić, czy Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu określony w rozdziale VIII ust. 1 pkt 1 zapytania ofertowego.

− Do przeliczenia na PLN wartości wskazanych w dokumentach złożonych przez Wykonawców na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu, wyrażonych w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs waluty obcej publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania lub w kolejnym dniu, jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia Narodowy Bank Polski nie ogłosił średnich kursów walut.

3) wykaz osób (załącznik nr 6 do zapytania ofertowego), skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, obejmujący co najmniej osoby spełniające wymagania określone
w rozdziale VIII ust. 1 pkt 2 zapytania ofertowego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Uwagi:

− W wykazie należy podać informacje o kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu
i wykształceniu wymienionych osób z taką szczegółowością, która umożliwi Zamawiającemu
w sposób jednoznaczny ocenić, czy Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu określony w rozdziale VIII ust. 1 pkt 2 zapytania ofertowego.

X. Kryteria oceny ofert, informacja o wagach procentowych (punktowych) przypisanych

do poszczególnych kryteriów oraz opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie

danego kryterium oceny ofert.

Cena oferty brutto – 100 %

XI. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

1. Cena brutto za wykonanie zamówienia ma charakter ryczałtowy i musi obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia w pełnym zakresie z uwzględnieniem ewentualnego ryzyka związanego z wynagrodzeniem ryczałtowym.

2. Cena oferty brutto musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, zarówno te wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia, jak również w nim nie ujęte,
a bez których nie można wykonać przedmiotu zamówienia w sposób należyty.

3. Podstawą odbioru i rozliczenia przedmiotu zamówienia jest zakres wynikający z opisu przedmiotu zamówienia.

4. Cena oferty brutto (wraz z podatkiem VAT) podana w Formularzu ofertowym musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), cyfrowo i słownie.

5. Do obliczenia ceny oferty brutto (z VAT), Wykonawcy powinni zastosować stawkę podatku VAT od towarów i usług, zgodną z obowiązującymi przepisami.

6. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN. Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozliczenia z Wykonawcą w walutach obcych.

XII. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Ofertę należy przygotować z wykorzystaniem Formularza ofertowego, którego wzór określony został w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego.

2. Do oferty należy złączyć:

1) oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale IX zapytania ofertowego,

2) pełnomocnictwo dla osoby /osób podpisujących ofertę (jeżeli dotyczy),

3. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory
w formie formularzy, będących załącznikami do zapytania ofertowego, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

4. Ofertę sporządza się w języku polskim, czytelną techniką oraz musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania zobowiązań
w wysokości odpowiadającej cenie ofertowej brutto.

5. Zamawiający zaleca, aby podpis/y złożony/e na Formularzu ofertowym oraz pozostałych dokumentach składanych wraz z ofertą umożliwił/y identyfikację osoby/osób, która/e go złożyła/y, np. podpis będzie uzupełniony pieczęcią imienną.

6. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

7. Dokumenty lub oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę.

8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z poświadczonym przez Wykonawcę tłumaczeniem na język polski.

9. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, która musi obejmować całość przedmiotu Zamówienia. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

10. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.

11. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami.

12. Poprawki powinny być umieszczone czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób podpisującej/ych ofertę.

XIII. Termin, miejsce i sposób składania ofert oraz dalsze czynności w postępowaniu

1. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 maja 2024 r. do godziny 10:00 w następujący sposób:

– w postaci papierowej dostarczyć do siedziby Zamawiającego (w Biurze parafialnym
w godzinach jego otwarcia) lub przesłać pocztą kurierską albo za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe na adres Zamawiającego, przy czym zaleca się, aby oferta złożona była w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Oferta – zapytanie ofertowe „Konserwacja
i restauracja ołtarza głównego z kościoła p.w. Oblubieńca NMP w Jaworzynie Śląskiej” (liczy się data wpływu do Biura parafialnego, a nie data stempla pocztowego).

2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.

3. Oferta złożona po upływie terminu składania ofert podlega odrzuceniu.

4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5. W toku badania ofert Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych

przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, lub złożone oświadczenia lub dokumenty będą niekompletne, zawierać będą błędy lub będą budzić wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub udzielenia wyjaśnień, oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

6. Jeżeli Wykonawca wraz z ofertą nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający jednokrotnie wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

7. W toku badania ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Złożone przez Wykonawcę wyjaśnienia nie mogą prowadzić do zmiany treści oferty, z zastrzeżeniem przypadków wymienionych w ust. 8 niniejszego rozdziału.

8. Zamawiający poprawia w ofercie:

1) oczywiste omyłki pisarskie,

2) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

– niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

W przypadku poprawienia omyłki, o której mowa w pkt 3, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.

9. Zamawiający informuje, że jeżeli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe, będą wydać się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzić będą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym lub wynikającymi z odrębnych przepisów,
w szczególności w przypadku, gdy cena oferty będzie niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub jej istotnych części składowych. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy.

10. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

1) została złożona po upływie terminu składania ofert,

2) została złożona przez Wykonawcę:

a) podlegającego wykluczeniu z postępowania lub

b) niespełniającego warunków udziału w postępowaniu,

3) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

4) jej treść jest niezgodna z treścią zapytania ofertowego,

5) nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi lub organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert określonymi przez Zamawiającego,

6) została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

7) Wykonawca nie udzielił wyjaśnień, nie przedłożył dowodów lub dokonana przez Zamawiającego ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

8) Wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie omyłki, o której mowa w ust. 8 pkt. 3 niniejszego rozdziału,

9) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub omyłki, których nie można poprawić w myśl postanowień ust. 8 niniejszego rozdziału,

10) Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

11. Po dokonaniu badania złożonych ofert pod względem zgodności z wymaganiami zapytania ofertowego, Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert.

12. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zostanie przekazana Wykonawcom, którzy złożyli oferty oraz upubliczniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

13. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku, gdy:

1) nie złożono żadnej oferty,

2) wszystkie złożone ofert podlegały odrzuceniu,

3) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,

4) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

5) środki finansowe, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostaną mu przyznane,

6) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, w szczególności gdy umowa
w sprawie zamówienia może zostać uznana za nieważną na podstawie odrębnych przepisów.

14. O unieważnieniu postępowania Zamawiający poinformuje równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert.

15. Informacja o unieważnieniu postępowania zostanie upubliczniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

16. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

XIV. Opis sposobu porozumiewania się z Zamawiającym

1. Zamawiający lub Wykonawca przekazując oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (poczty elektronicznej), na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

2. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: mielczarekmarek@o2.pl.

3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zawartych w zapytaniu ofertowym i jego załącznikach. Pytania należy kierować drogą elektroniczną na adres mieczarekmarek@02.pl.

4. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia,
w którym upływa połowa terminu składania ofert.

5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie zapytania ofertowego wpłynie po upływie terminu, o którym mowa w ust. 5, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.

6. Upublicznienie odpowiedzi na pytania Wykonawców nastąpi poprzez ich na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,
o którym mowa w ust. 5.

8. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego zapytania ofertowego, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

9. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Proboszcz Parafii – ks. Marek Mielczarek tel. 74 85 88 162; e-mail: mielczarekmarek@o2.pl w godzinach otwarcia Biura parafii

– poniedziałki w godz. 16:00-17:00

– środy w godz. 8:30-9:30.

XV. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione w celu zawarcia umowy

1. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie zawarcia umowy. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego, stanowiącego załącznik nr 7 do zapytania ofertowego.

2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Z treści tej umowy powinno w szczególności wynikać: zasady współdziałania, zakres współuczestnictwa i podział obowiązków Wykonawców w realizacji przedmiotu zamówienia oraz sposób rozliczania za wykonane zamówienie. Umowa regulująca współpracę Wykonawców, którzy złożyli wspólną ofertę, należy przedłożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawców, lub kopii poświadczonej notarialnie.

3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest przed zawarciem umowy

w sprawie zamówienia przedłożyć Zamawiającemu:

1) dokumenty (w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) potwierdzające, że osoby, które Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia (wymienione
w wykazie osób załączonym do oferty) posiadają kwalifikacje zawodowe, wykształcenie
i doświadczenie wymagane postanowieniami rozdziału VIII ust. 1 pkt 2 zapytania ofertowego,

2) szczegółową wycenę prac konserwatorskich stanowiących przedmiot zamówienia,

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, opóźni się w wykonywaniu którejkolwiek z czynności określonych w niniejszym rozdziale, Zamawiający jednokrotnie wezwie pisemnie Wykonawcę do wykonania tych czynności w zakreślonym terminie.
W przypadku bezskutecznego upływu tego terminu Zamawiający uzna, że Wykonawca odstępuje od zawarcia umowy.

5. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od zawarcia umowy z Zamawiającym, Zamawiający zawiera umowę z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania,
o których mowa w rozdziale XIII ust. 13 zapytania ofertowego.

XVI. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, co następuje:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Jaworzynie Śląskiej, reprezentowana przez Proboszcza Parafii – ks. Marka Mielczarka,

2) Inspektorem ochrony danych w Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Jaworzynie Śląskiej jest Diecezjalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Ks. Paweł Wróblewski z którym można kontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: kuria@diecezja.swidnica.pl lub telefonicznie na numer: 748564400 we wszystkich sprawach dotyczących

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest udzielenie i realizacja zamówienia, którego przedmiotem są jest zadanie pn.: „Konserwacja i restauracja ołtarza głównego z kościoła p.w. Oblubieńca NMP w Jaworzynie Śląskiej” współfinansowanego ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty upoważnione na mocy

przepisów prawa,

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu,
o którym mowa w pkt 3, z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych
w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych,

6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowaniu, stosowanie do art. 22 RODO,

7) posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2,

8) realizacja praw, o których mowa w punkcie 7 , możliwa jest za pośrednictwem adresu e-mail: kuria@diecezja.swidnica.pl lub przesyłając żądanie na adres siedziby Administratora;

9) przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy RODO,

10) nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

XVII. Pozostałe informacje

1. Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami prawa oraz nie może naruszać integralności dokumentacji z postępowania.

2. Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów związanych z przygotowaniem i złożeniem ofert.

4. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia wybranemu w niniejszym postępowaniu Wykonawcy zamówień uzupełniających polegających na powtórzeniu podobnych prac konserwatorsko-restauratorskich.

5. W postępowaniu Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

6. W niniejszym postępowaniu Wykonawcy nie przysługują środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy – Prawo zamówień publicznych.

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru oferty (anulowania postępowania), bez podania przyczyny.

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zapytaniu ofertowym mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz postanowienia Wytycznych.

9. Integralną częścią zapytania ofertowego są następujące załączniki:

Załącznik nr 1 – Program Prac Konserwatorskich wraz z pomocniczym przedmiarem prac konserwatorskich;

Załącznik nr 2 – Decyzja Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy,

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, w tym o braku powiązań osobowych i kapitałowych (wzór),

Załącznik nr 5 – Wykaz prac (wzór),

Załącznik nr 6 – Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia (wzór),

Załącznik nr 7 – Projekt umowy.

Z A T W I E R D Z A M


Załącznik nr 3

FORMULARZ OFERTOWY

Zamawiający:

Parafia Rzymskokatolicka

pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP

w Jaworzynie Śląskiej

ul. Wolności 1

58-140 Jaworzyna Śląska

Dane Wykonawcy

Wykonawca:

………………………………………………………………………………………………….……….…….………………………………

Adres:

…………………………………………………………………………………………………….

NIP: ……………………………………… REGON: …………………………………………

KRS*/CEiDG*: …………………………………………….

Numer telefonu: ………………………… adres e-mail: …………………………………

Osoba/osoby upoważniona/upoważnione do reprezentowania Wykonawcy:

………………..…………………………………………………………………………………

Odpowiadając na ogłoszenie dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w formie zapytania ofertowego przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Jaworzynie Śląskiej na realizację zadania pn. „Konserwacja i restauracja ołtarza głównego z kościoła p.w. Oblubieńca NMP w Jaworzynie Śląskiej”, składamy niniejszą ofertę:

 1. Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie wynikającym z zapytania ofertowego za cenę:

netto: …………………………………………….PLN

(słownie: ……………………………………………………………. ………………………………………….), podatek VAT: ……………………………… PLN,

brutto: ………………………………………….. PLN

(słownie: ………………………………………………………………………………….. …………………………).

 1. Oświadczamy, że w oferowanej cenie brutto uwzględnione zostały wszystkie koszty wykonania zamówienia, w tym w szczególności podatek od towarów i usług VAT
  w wysokości zgodnie z obowiązującymi przepisami, jak i wszelkie inne opłaty, składki
  i podatki, które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia oraz inne koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia z należytą starannością.
 2. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie wynikającym
  z zapytania ofertowego.
 3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert (włącznie z tym dniem).
 4. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 RODO1 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu2.
 5. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY o braku objęcia sankcjami

Oświadczam, że firma ………………………………………………. znajduje się / nie znajduje się (skreślić niewłaściwe) na liście podmiotów objętych sankcjami oraz wykluczonych
w postępowania zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

 1. Ofertę składamy ………….. kolejno ponumerowanych kartach.
 2. Załącznikami do niniejszej oferty są:
 1. …………………………………
 2. …………………………………
 3. …………………………………
 4. ………………………………….
 5. ………………………………….

…………………………………….

(miejscowość i data)

………………………………………………………. pieczęć Wykonawcy……………………………………………………………………….. Podpis/y upoważnionego/ych przedstawiciela/i Wykonawcy

———————————————-

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 4

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA, W TYM O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH I OSOBOWYCH

Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………………….

Adres: ………………………………………………………………………….

Osoba/osoby upoważniona/upoważnione do reprezentowania Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………….

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w formie zapytania ofertowego przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Jaworzynie Śląskiej na wykonanie zamówienia pn. „Konserwacja i restauracja ołtarza głównego z kościoła p.w. Oblubieńca NMP w Jaworzynie Śląskiej”

oświadczamy, że

nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielnie zamówienia na podstawie przesłanek wymienionych w rozdziale VII ust. 1 i 2 zapytanie ofertowego, w tym ze względu na powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym.

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy
a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziału lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
  w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
  w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Oświadczamy, że wszystkie informacje podane powyższej są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego
w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………………………………….

(miejscowość i data)

………………………………………………………. pieczęć Wykonawcy……………………………………………………………………….. Podpis/y upoważnionego/ych przedstawiciela/i Wykonawcy

Załącznik nr 5

Wykonawca:

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

WYKAZ WYKONANYCH PRAC KONSEWATORSKICH/RESTAURATORSKICH

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. Konserwacja i restauracja ołtarza głównego z kościoła p.w. Oblubieńca NMP w Jaworzynie Śląskiej oświadczamy, że w ostatnich pięciu latach przed upływem terminu składania ofert wykonaliśmy niżej wskazane prace konserwatorskie/restauratorskie – na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu. Prace zostały wykonane
w sposób należyty oraz zgodnie z przepisami prawa i prawidłowo ukończone.

L.p.Rodzaj prac konserwatorskich/restauratorskich (szczegółowy opis potwierdzający wymagania określone w określone w roz. VIII ust. 1 pkt 1 zapytania)Podmiot, na rzecz którego prace konserwatorskie/restauratorskie zostały wykonaneMiejsce wykonaniaData wykonania prac (ich zakończenia) (dzień/miesiąc/rok)
Wartość zamówienia brutto w zł
_______________ ______________________

miejscowość, data podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

Załącznik nr 6

Wykonawca:

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia pn. Konserwacja i restauracja ołtarza głównego z kościoła p.w. Oblubieńca NMP w Jaworzynie Śląskiej

L.p.Imię i nazwiskoKwalifikacje zawodowe, uprawnienia budowlane, doświadczenie
i wykształcenie
Funkcja
w realizacji zamówienia
Podstawa
do dysponowania daną osobą
1.

Osoba spełniająca wymagania określone w roz. VIII ust 1 pkt 2 zapytania
zasoby własne Wykonawcy*/
zasoby innych podmiotów*

Oświadczam, że wyżej wymienione osoby skierowane do realizacji zamówienia publicznego posiadają wymagane uprawnienia.

* niepotrzebne skreślić

_______________ ______________________

miejscowość, data podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

Załącznik nr 7 – Projekt umowy

UMOWA

zawarta w dniu ………………….. r., w Jaworzynie Śląskiej pomiędzy:

Parafię Rzymskokatolicką pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Jaworzynie Śląskiej z siedzibą w Jaworzynie Śląskiej, ul. Wolności 1, 58-140 Jaworzyna Śląska, NIP: 8842385022

telefon: 74 858 81 62, e-mail: mielczarekmarek@o2.pl

zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowaną przez

ks. Marka Mielczarka – Proboszcza,

a

……………………. z siedzibą ul. ……………

NIP ……………., REGON ……………., e-mail ………………….

zwaną dalej „Wykonawcą”,

reprezentowaną przez:

………………………………………………………..

zwanych dalej łącznie „Stronami” lub z osobna „Stroną”,

w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego zawarto umowę o następującej treści

zwanymi dalej łącznie „Stronami”

o następującej treści

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich ołtarza głównego z kościoła p.w. Oblubieńca NMP w Jaworzynie Śląskiej zgodnie z Programem Prac Konserwatorskich oraz decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków stanowiących załącznik nr 1 do Umowy.

2. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie niezbędne czynności dla zrealizowania przedmiotu umowy określonego w ust. 1.

3. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną bazą do wykonania przedmiotu umowy.

4. Wykonawca oświadcza, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie działalności i posiada aktualną polisę ubezpieczeniową OC na kwotę minimum opiewającą na wartość zamówienia.

5. Zamawiający dopuszcza wykonywanie prac będących przedmiotem zamówienia
w pracowni Wykonawcy. Przekazanie obiektów zabytkowych do pracowni Wykonawcy nastąpi na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego.

6. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo przekazanych obiektów od chwili ich przyjęcia aż do zwrotu, jak również za utratę, zniszczenie lub uszkodzenie oraz za spowodowanie w nich ubytku bez względu na przyczynę.

7. Wykonawca zapewni na własny koszt i ryzyko odpowiedni transport i retransport obiektów, zgodnie ze sporządzonym protokołem zdawczo-odbiorczym.

8. W razie utraty lub zniszczenia obiektów Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania odpowiadającego pełnej wartości obiektów według daty ustalenia odszkodowania.

9. W przypadku uszkodzenia obiektów Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z ich konserwacją.

10. W razie zaistnienia sytuacji wymienionych w ust. 8 – 9, Wykonawca winien jest natychmiast powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego.

11. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty odszkodowania także w przypadku niewłaściwie przeprowadzonej konserwacji dokonanej wbrew zasadom sztuki, z naruszeniem założeń programu prac konserwatorskich, o ile jego zakres nie był zmieniany w trakcie konserwacji za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, co powinno być poświadczone oddzielnym protokołem.

12. Integralną częścią niniejszej umowa jest oferta Wykonawcy.

§ 2

Zamawiający wymaga, aby cały przedmiot umowy został wykonany i przekazany zamawiającemu w terminie do 29.11.2024 r.

§ 3

1. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustalona została na podstawie oferty Wykonawcy.

2. Wynagrodzenie za przedmiot umowy określony w § 1 ustala się na kwotę netto: ………………..zł (słownie: ………………………… /100), a wraz z należnym podatkiem od towarów i usług VAT (………….%) na kwotę brutto ………………….. zł (słownie: …………….. 0/100).

3. Kwota określona w ust. 2 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania.

4. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie płatne w dwóch transzach:

1) I transza w formie zaliczki – w kwocie nie mniejszej niż 2% wynagrodzenia umownego) – w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy

– w wysokości: ……………….. zł brutto

(słownie: …………………………………………………………………. złotych),

w tym VAT w wysokości ………………………………………….. złotych),

2) II transza – po wykonaniu całego zakresu przedmiotu umowy, w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy:

– w wysokości: ……………….. zł brutto

(słownie: …………………………………………………………………. złotych),

w tym VAT w wysokości ………………………………………….. złotych.

5. Podstawą zapłaty II transzy jest faktury końcowa, wystawiona przez Wykonawcę wraz
z protokołem odbioru prac, podpisany przez obie strony wraz z przedstawieniem dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, jeżeli dotyczy.

6. Wykonawca zapewni finansowanie zadania w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, do czasu odbioru końcowego zadania, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że zapłata II transzy wynagrodzenia umownego nastąpi po wykonaniu zadania w terminie nie dłuższym niż 30 dni od jego odbioru końcowego.

7. Należności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze w ciągu 30 dni od daty złożenia faktury wraz z protokółem odbioru prac w siedzibie Zamawiającego.

8. Faktura wystawiona przez Wykonawcę będzie płatna przelewem na konto numer ………………………………………. w terminie 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

9. Wykonawca wystawi fakturę zgodnie z poniższymi danymi:

Nabywca/Odbiorca:

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Jaworzynie Śląskiej

ul. Wolności 1, 58-140 Jaworzyna Śląska NIP: 8842385022

10. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za bezusterkowy i kompletnie wykonany przedmiot zamówienia za cenę zgodną z ofertą Wykonawcy.

11. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustalone zostało w formie ryczałtowej.

12. Roboty dodatkowe i/lub zamienne realizowane będą w oparciu o zatwierdzony przez Zamawiającego protokół konieczności ich wykonania, sporządzony przez Wykonawcę (wraz z wyceną ofertową robót dodatkowych lub zamiennych Wykonawcy). Bezzwłocznie po podpisaniu protokołu konieczności strony podpiszą stosowną umowę. Zatwierdzone przez Zamawiającego roboty dodatkowe i/lub zamienne podlegające odrębnemu wynagrodzeniu, na zasadach zgodnych z poniższym punktem.

13. Wykonawca złoży Zamawiającemu w terminie 5 dni od powzięcia wiadomości o konieczności przeprowadzenia robót zamiennych i/lub dodatkowych, protokół konieczności wraz z wyceną ofertową. Wycena ofertowa i protokół konieczności podlega weryfikacji przez Zamawiającego w terminie 3 dni od daty przekazania Zamawiającemu. Wycena ofertowa sporządzona będzie na podstawie cen jednostkowych będących załącznikiem do oferty bądź w przypadku braku cen jednostkowych według nakładów rzeczowych z odpowiedniego KNR oraz wskaźników cenotwórczych zgodnie z Ofertą Wykonawcy stanowiącą zał. Nr 2 do niniejszej umowy.

14. W przypadku zmiany/rozszerzenia lub zmniejszenia zakresu umownego przez Zamawiającego, strony w odrębnej umowie przyjmą nowe wynagrodzenie i termin jego wykonania.

§4

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty siłami własnymi, poza następującymi robotami, które wykona za pomocą podwykonawcy:

a) …………………………………………………………

b) ………………………………………………………

2. Za działania lub zaniechania podwykonawców Wykonawca odpowiada, jak za własne czyny.

3. Warunkiem przekazania części robót podwykonawcy jest uzyskanie w formie pisemnej pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego na podwykonawcę i treść umowy
z nim. Podwykonawca ma obowiązek posługiwania się osobami posiadającymi stosowne kwalifikacje do realizacja prac objętych umową.

§ 5

Odbiór częściowy i końcowy dokonany będzie przez osoby upoważnione przez Zamawiającego i Wykonawcę na druku protokołu odbioru.

§ 6

1. Jedynym gwarantem należytego wykonania umowy, od którego Zamawiający może dochodzić kar umownych jest Wykonawca. Działający na zlecenie Wykonawcy poddostawcy materiałów, urządzeń i usług oraz podwykonawcy usług nie są w tym zakresie stroną dla Zamawiającego.

2. Okres gwarancyjny i rękojmi liczony jest od daty bezusterkowego protokolarnego przyjęcia przedmiotu umowy.

3. Okres gwarancji wynosi ………………………….

4. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia w ramach gwarancji i rękojmi wszystkich wad i usterek, o których został zawiadomiony przez Zamawiającego przed upływem okresu gwarancyjnego i okresu rękojmi.

5. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad i usterek na własny koszt w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego w przedmiocie wystąpienia usterek.

6. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad i usterek w w/w terminie, od chwili upływu tego terminu Wykonawca będzie pozostawał w zwłoce co do zakończenia wykonywania usługi i podlegał z tego tytułu karom umownym zgodnie z postanowieniami § 9.

§ 7

1. W razie odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia z przyczyn zawinionych przez jedną ze Stron, Strona, z której winy odstąpiono od umowy (wypowiedziano umowę), zobowiązana jest zapłacić drugiej Stronie karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.

2. Ponadto, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

a) zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1,0 % wartości brutto zamówienia za każdy dzień zwłoki;

b) zwłoki Wykonawcy w usunięciu wady (lub usterki) przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wartości brutto zamówienia za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu na usunięcie wad (lub usterek). Przez wartość zamówienia brutto rozumieć należy wynagrodzenie Wykonawcy brutto ustalone w § 3 ust. 2 umowy.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia ewentualnych kar umownych
z należnej faktury lub innych ewentualnie wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego.

4. Jeżeli zastrzeżona w niniejszej umowie kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strona, która poniosła szkodę może dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

§ 8

1. Roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne z dniem zaistnienia określonych w niniejszej umowie podstaw do ich naliczenia.

2. Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie za odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności.

3. W przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia umowy, Strony zachowują prawo egzekucji kar umownych.

§ 9

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

2. Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie do umowy postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego.

3. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień umowy, w szczególności w zakresie zmiany terminu realizacji zamówienia lub jego części w przypadku:

a) zmianę terminu realizacji umowy z powodu wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń,

b) zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne spełniające warunki określone w Zapytaniu,

c) gdy wystąpią zmiany, których konieczność wprowadzenia będzie wynikała z wymagań instytucji współfinansujących realizację przedmiotu zamówienia,

d) działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym występujące po zawarciu niniejszej Umowy, za które Wykonawca odpowiedzialności nie ponosi i których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania, których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie niniejszej Umowy w ww. terminie. Do działań siły wyższej Strony zaliczają w szczególności: wojnę, działania wojenne, powódź, pożar, który nie powstał z winy Wykonawcy, epidemie, strajki, z wyjątkiem strajków
w zakładach Wykonawcy. Strona powołująca się na stan siły wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego powiadomienia o powyższym drugiej Strony, a następnie do udokumentowania zaistnienia tego stanu. Po ustąpieniu przeszkód w realizacji niniejszej Umowy, spowodowanych zaistnieniem siły wyższej, Wykonawca zobowiązany jest dołożyć starań dla nadrobienia zaległości powstałych w wyniku ww. nieprzewidzianych zdarzeń,

e) zdarzeń losowych,

f) wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wykonywanie dostaw objętych niniejszą Umową, za wystąpienie których wyłączną odpowiedzialności ponosi Zamawiający,

g) wystąpienia innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy na uzasadniony wniosek Wykonawcy pod warunkiem, że zmiana taka wynika z okoliczności których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona,

h) zmiany podwykonawców, którzy zostali wskazani w ofercie Wykonawcy.

4. Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać:

a) opis zmiany,

b) uzasadnienie zmiany,

c) koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość wynagrodzenia,

d) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy.

§ 10

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

1) w razie wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości
o powyższych okolicznościach,

2) gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy w terminie 20 dni bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania przez Zamawiającego złożonego na piśmie,

3) Wykonawca przerwał realizację umowy bez uzasadnienia i przerwa trwa dłużej niż 1 miesiąc,

4) gdy Wykonawca nie respektuje uzasadnionych poleceń Zamawiającego,

5) Wykonawca wykonuje usługi w sposób niezgodny z umową i pomimo wezwania nie nastąpiła poprawa ich wykonania.

6) gdy Wykonawca realizuje umowę niezgodnie z warunkami Pozwolenia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 204/2023 z dnia 24.02.2023 r.

7) gdy Wykonawca realizuje umowę za pomocą osób nie posiadających wymaganych kwalifikacji, a także z naruszeniem § 4 ust. 2 i 3 umowy.

W przypadku określonym w pkt 1 ppkt 1 – 7, odstąpienie nastąpi z winy leżącej po stronie Wykonawcy. Odstąpienie od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 1 nie powoduje obowiązku zapłaty kar umownych przez zamawiającego określonych w § 7 ust. 1.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru usług lub odmawia podpisania protokołu odbioru.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
i zawierać uzasadnienie.

4. W przypadku odstąpienia od umowy strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego nieodpłatnie sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku na dzień odstąpienia od umowy,

b) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru prac przerwanych oraz prac zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn za które Wykonawca nie odpowiada.

5. Wykonawcy przysługuje prawo żądania wynagrodzenia za usługi wykonane do dnia sporządzenia protokołu inwentaryzacji.

§ 11

1. Wszelkie zmiany niniejsze umowy wymagają zachowania formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Do rozpatrywania sporów właściwe są sądy zgodne z siedzibą Zamawiającego.

4. Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 dla Wykonawcy i 2 dla Zamawiającego.

5. Załączniki stanowiące integralną część umowy:

Załącznik Nr 1 – Program Prac Konserwatorskich i Decyzja Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

Załącznik Nr 2 – Oferta Wykonawcy.

§ 12

1. Strony zobowiązują się do rozwiązywania wszelkich ewentualnych sporów o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.

2. W przypadku, gdy strony nie będą mogły znaleźć rozwiązania polubownego, spór rozstrzygnie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane.

4. Gdyby jakiekolwiek postanowienia Umowy okazało się nieważne lub bezskuteczne nie wpływa to na ważność i skuteczność pozostałych jej postanowień. W takim przypadku Strony zastąpią postanowienie uznane za nieważne lub bezskuteczne, innym zgodnym
z prawem, realizującym możliwie najbardziej cel niniejszej Umowy.

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Wykonawcy i dwóch dla Zamawiającego.

Zamawiający: Wykonawca:

……………………………………………. ……………………………………..

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)

III Niedziela Wielkanocna 14.4.2024 r.7:30+Ryszard Chmiel – od rodziny
9:00PASIECZNA: + Daniel Malinowski – 2 r. śm. – od żony z rodziną
10:00O Boże bł. dla Doroty i Andrzeja w 30 r. ślubu
11:151) ++ Rodzice: Kornela, Zdzisław Anasińscy – od córki z rodziną 2) + Władysław Łanek –13 r. śm.-  od żony
19:00+ Anna Synówka – 7 r. śm. – od córki Izabeli z mężem
Poniedziałek 15.4.20248:00+Anna
17:30O pokrzepienie dla rodziców i rodzin dotkniętych utratą dziecka
Wtorek 16.4.2024 r.8:00+ Waldemar Kuczyński – 3 r. śm. – od żony mamy z rodzinami
17:30+ Mieczysław Pietrzak – od córki
Środa  17.4.2024 r.8:00+ Zofia
16:00PASIECZNA: ++dziadkowie: Anna, Józef Janik – od wnuka z żoną i prawnukiem
17:30+ Mama Zofia Jabłońska –4 r. śm. – od córki z rodziną
Czwartek 18.4.2024 r.8:00+ Bożena Soboń – od uczestników pogrzebu
17:30+ Aniela Dochniak – od Marii
Piątek 19.4.2024 r.15:00+ Zuzanna Świżewska – od uczestników pogrzebu
17:30+Elżbieta Wontrucka – od sąsiadów
Sobota
20.4.2024 r.
8:00O Boże bł dla księży pracujących w naszej parafii – od osoby Bogu wiadomej
17:30+ Kazimiera + Paweł ++ rodzin: Szustak i Szybiak – od córki z rodziną
IV Niedziela Wielkanocna Dobrego Pasterza 21.4.2024 r.7:30+ Henryk, Helena Leszczyńscy + Antoni, Stanisława, Kazimierz + Wojciech Olczyk
9:00PASIECZNA: + Maria, Tadeusz, Robeccy, ++ Julia, Albert Kowalewscy
10:00O Boże bł. dla ks. Jerzego z okazji imienin – od róży Matki Stworzyciela
11:15W intencji mamy Renaty – 60 r. ur. – O Boże i opiekę M.B zdrowie – od dzieci
19:00+ Józef Okarmus ++ z rodziny Okarmus, Malewicz, Amiliańczyk

 


 • Ogłoszenia parafialne 14.04.2024 r.

  1. Dzisiaj po Mszy świętej o godz. 10:00 spotkanie rodziców dzieci rocznicowych.
  2. Są jeszcze wolne miejsca na pielgrzymkę do Oświęcimia, Wieliczki, Zakopanego w dniach 22-33 czerwca. Informacje w gablocie.
  3. Za tydzień na Mszy świętej o godzinie 10:00 modlić się będziemy za księdza Jerzego z okazji jego imienin.
  4. Bóg zapłać ofiarodawcom: Walentyna Bykowska, Roman Pindel, 3 osobom Bogu wiadomym.
  5. Informujemy że festyn w parafialne odbędzie się 15 czerwca na stadionie. Prosimy o fanty na loterię.

 

PIELGRZYMKA

Oświęcim, Zakopane, Wieliczka

22-23.06.2024

dzień 1: około 4:00 wyjazd ( godzina do ustalenia po potwierdzeniu godziny zwiedzania w Auschwitz-Birkenau)

przejazd do Oświęcimia- zwiedzanie z przewodnikiem

przejaz do Zakopanego: Krzeptówki, Skocznia, Krupówki, czas wolny na indywidualny wjazd na Gubałówkę (bilet 32 zł; ulgowy 26 zł), czas wolny na kawę i zakup pamiatek

około 18:00 zakwaterowanie, 19:00 obiadokolacja i biesiada z kapela góralską

Dzień 2: 8:00-9:00 śniadanie; 9:30 wyjazd do Wieliczki

około 12:00 rozpoczęcie zwiedzania Kopalni soli oraz Muzeum Żup krakowskich z przewodnikiem (3,5h) , po zwiedzaniu czas na obiad (w własnym zakresie) i pamiatki. Wyjazd w drogę powrotna około godz. 17:00

powrót do Jaworzyny Ślaskiej około 21:00

CENA: 590 zł

(przy pełnym autokarze- grupa 50 osób)

cena zawiera: przejazd, ubezpieczenie, opiekę pilota, przewodnik w Auschwitz-Birkenau i w Kopalni w Wieliczce, wyżywienie ( śniadanie, obiadokolacja) biesiada z kapelą góralską + zimna płyta, przekąski, ciasto,

 

 

INTENCJE MSZALNE
od 31.07.2022r. do 07.07.2022r.

   

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA

07.08.2022

8:00

O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla budowniczych i ofiarodawców I ołtarza na Boże Ciało

+Maria Lach

9:00

PASIECZNA: +Sławomir i +Bronisław – intencja ofiarowana od Rodziny

9:30

Zmarły Syn: +Rafał w 3 rocznicę śmierci – intencja ofiarowana od Rodziny

11:00

+Krzysztof Telega w 26 rocznicę śmierci oraz zmarli Teściowie i Rodzice – intencja ofiarowana od Żony

O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla: Marzena i Adam z okazji 25 rocznicy zawarcia sakramentu małżeństwa – intencja ofiarowana od Rodziców, Brata z Rodziną i Córek

16:00

+Irena i +Grzegorz Fornal – intencja ofiarowana od Rodziny

19:00

+Marta Olipra w 10 rocznicę śmierci, +Józef, +Karolina, +Franciszek Olipra, +Marianna, +Franciszka, Wacław Skąpski – intencja ofiarowana od Córek z Rodzinami

PONIEDZIAŁEK 01.08.2022

6:30

+Józef Wędłowski w 1 miesiąc po pogrzebie

17:30

O łaskę nieba dla: +Teresa Kolenda – intencja ofiarowana od Marii Werneckiej

WTOREK 02.08.2022

8:00

+Maria Lach

17:30

+Krystyna Krawczyk – intencja ofiarowana od uczestników pogrzebu

ŚRODA 03.08.2022

8:00

O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla członków Towarzystwa Przyjaciół Radia Maryja

17:30

+Maria Lach

CZWARTEK 04.08.2022

8:00

Panu Bogu wiadoma

17:30

O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Katarzyny i Maksymiliana Wychowanek z okazji 2 rocznicy zawarcia sakramentu małżeństwa

PIĄTEK 05.08.2022

15:00

O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Natalii i Wojciecha z okazji 5 rocznicy zawarcia sakramentu małżeństwa, dla Julii za okazji 2 rocznicy urodzin oraz dla Marcina i Wojciecha z okazji rocznicy urodzin – intencja ofiarowana od Mamy

17:30

Zmarły ojciec: +Wiktor Maziar w 26 rocznice śmierci, zmarła matka: +Krystyna – intencja ofiarowana od syna: Grzegorz

SOBOTA 06.08.2022

8:00

O przebłaganie Bożego oblicza za popełnione w życiu grzechy i słabości z prośbą o błogosławieństwo na dalsze lata życia

17:30

+Tadeusz Bańdura w 6 rocznicę śmierci – intencja ofiarowana od Syna

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA

07.08.2022

8:00

+Maria i +Józef Cybruch – intencja ofiarowana od Rodziny

9:00

+Maria i +Władysław Szwed, zmarli szwagrowie: +Arkadiusz Żmidziński i +Władysław Laskowski – intencja ofiarowana od Rodziny

9:30

+Katarzyna i +Eugeniusz Szewczyk w rocznice śmierci oraz +Władysław Krzeczowski w 2 rocznice śmierci – intencja ofiarowana od Dzieci z Rodzinami

11:00

+Aleksander Klimek, zmarli rodzice: +Maria Magdalena i +Jan Włodarczyk oraz zmarli teściowie: +Stanisława i +Józef Włodarczyk, zmarły brat: +Marian Włodarczyk – intencja ofiarowana od Władysławy Klimek

16:00

O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla budowniczych i ofiarodawców I ołtarza na Boże Ciało

19:00

+Teresa i +Jan Sieniek oraz +Elżbieta i +Bronisław Lubaś

!!! !!! !!! WSZELKIE BŁĘDY PROSIMY ZGŁASZAĆ DO ZAKRYSTII !!! DZIĘKUJEMY !!! !!! !!!

 

3 maja 2022r.

W dniu święta NMP Królowej Polski, patronki naszego kościoła, Konstytucji 3 Maja oraz Dnia Strażaka, została odprawiona Msza św. odpustowa w intencji strażaków , ich rodzin oraz mieszkańców Pasiecznej.
W uroczystości uczestniczył poczet sztandarowy OSP Pasieczna.
Mszę św. celebrował proboszcz ks. Prałat dr Stanisław Przerada. W homilii nawiązał do historii budowy kościoła w Pasiecznej.
Wyraził zadowolenie, widząc troskę mieszkańców o sam budynek kościoła, jak i jego otoczenie.
Nawiązał do patronki naszej świątyni – NMP KP, historii Jasnej Góry, do walki o niepodległość Polski.
Przytoczył słowa Roty Marii Konopnickiej “ nie rzucim ziemi skąd nasz ród ……………… Tak nam dopomóż Bóg“.
W tym miejscu przypomnę, że w dniu 12.06.2010r. podczas poświecenia sztandaru w naszym kościele zabrzmiały słowa Roty – grane na trąbce i śpiewane przez uczestników mszy.
Wiele ciepłych słów skierował do strażaków, podziękował za ich pracę w straży oraz zaangażowanie na rzecz Pasiecznej i kościoła.
Niech św. Florian czuwa nad Wami.
Wspomniał mieszkańców, strażaków i księży którzy zasłużyli na podziękowanie, a nie ma ich wśród nas.
Obchody Dnia Strażaka zostały rozpoczęte zapaleniem znicza przed tablicą pamiątkową przy remizie strażackiej.
Na zakończenie, pozwolę sobie zacytować słowa Kapelana Krajowego Strażaków ks. bryg. dr. Jana Krynickiego, umieszczone na ryngrafie z okazji VII Ogólnopolskiej Pielgrzymki strażaków na Jasną Górę: MARYJO MATKO NASZA
OTACZAJ OPIEKĄ STRAŻACKĄ SŁUŻBĘ
I NASZE RODZINY !

INFORMACJE O SYNODZIE

1. Cel:

Wsłuchanie się jako cały Lud Boży w to, co Duch Święty mówi do Kościoła.

2. Czas trwania:

Etap – I na poziomie diecezji w parafiach będzie trać do 8 kwietnia 2022 r. Etap diecezjalny zakończy się 15 sierpnia 2022. Etap II kontynentalny potrwa od września 2022 r. do marca 2023 r. III etap na poziomie całego Kościoła będzie się odbywać w Watykanie w październiku 2023 r. w oparciu o drugie Instrumentum laboris, przygotowane przez Sekretariat Synodu na podstawie dokumentów końcowych fazy kontynentalnej.

3. Kto jest wezwany do udziału w Synodzie:

„Chociaż wszyscy ochrzczeni są w szczególny sposób wezwani do udziału w procesie synodalnym, to nikt – niezależnie od przynależności religijnej – nie powinien być wykluczony z podzielenia się swoją perspektywą i doświadczeniem, o ile chce pomóc Kościołowi na jego synodalnej drodze poszukiwania tego co dobre i prawdziwe”.

4. TERMIN ZGŁOSZEŃ i sposób zgłaszania:

Zgłoszenia chętnych do dnia 28 listopada. Zgłoszenia dokonujemy u księdza proboszcza lub wikariusza oraz bezpośrednio u koordynatorów : Roman Pindel (Jaworzyna) romul2000@poczta.onet.pl lub Roman Sobczyński (Pasieczna).

5. TERMIN ROZPOCZĘCIA :

Uroczyste pobłogosławienie Parafialnej Grupy Synodalnej na Mszy Św. 5. grudnia o godz. 11.00

6. HARMONOGRAM SPOTKAŃ i TERMIN 1-go spotkania roboczego:

Praca zespołu synodalnego będzie odbywać się w cyklu 4 spotkań w terminach ustalonych wspólnie podczas Mszy Św. inauguracyjnej z częstotliwością ok. 1 spotkania / m-c.

7. NIEZBĘDNE MATERIAŁY I PRZYGOTOWANIE SIĘ DO SPOTKANIA:

Przed każdym spotkaniem każdy z uczestników otrzyma komplet materiałów, dzięki którym będzie mógł się przygotować do spotkania.

8. MIEJSCE SPOTKAŃ

Miejscem spotkań będzie Dom Parafialny.

 

MODLITWA SYNODALNA

ImageImage
Stajemy przed Tobą, Duchu Święty, zgromadzeni w Imię Twoje.
Z Tobą jedynie, który nas prowadzisz; 
zamieszkaj w naszych sercach, 
naucz nas drogi, którą mamy iść i jak mamy nią podążać.
Jesteśmy słabi i grzeszni;
nie dozwól, abyśmy wprowadzali nieład.
Nie pozwól, by niewiedza sprowadziła nas na niewłaściwą drogę,
albo stronniczość wpływała na nasze działania.
abyśmy mogli razem podążać do życia wiecznego, 
i abyśmy nie zbaczali z drogi prawdy i tego, co jest słuszne.
O to wszystko prosimy Ciebie, który działasz w każdym miejscu i czasie, 
w komunii Ojca i Syna na wieki wieków.
Amen.

 

https://diecezja.swidnica.pl/informacje-o-synodzie

Festyn Parafialny: Parafiada 2019 odbył się 15 czerwca. Dziękujemy wszystkim za przybycie i wspólną zabawę, a szczególnie Firmą i Instytucją, które pomogły w organizacji i przeprowadzeniu Naszej wspólnej zabawy. Oto Lista Firm i organizatorów:

Sponsorzy Parafiada 2019

Pan Prezydent Andrzej Duda

Pan Premier Mateusz Morawiecki

Urząd Miejski w Jaworzynie Śląskiej – Pan Burmistrz Grzegorz Grzegorzewicz

Majątek Ziemski w Milikowicach

Firma Nova- Żarów

Zakład Porcelany Stołowej „ Karolina”

Zakład Pogrzebowy „Ostatnia Posługa”

Państwo Anna i Jacek Wychowankowie – pieczywo

Państwo Żelazny

Państwo Bykowski

Jelenia Plast z Jeleniej Góry

Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku

Wodne Centrum Rekreacji Świebodzice

Zakład fryzjerski Marta Murawska

Termet” Świebodzice

Starostwo Powiatowe Świdnica

Kuśnierstwo Adam Pastuszek

Zakład fryzjerski Edyta Krawczyk

Apteka Pani Irena Lewandowska

Sklep Lotos- Pani Ewa Waligóra

Sklep Mleczarnia- Pani Wanda Kudelska

Zakład fryzjerski- Pani Agata Araszczuk

Sklep Bobas- Państwo Teresa i Jerzy Kolasińscy

Sklep Livio- Pan Leszek Chojnacki

Kwiaciarnia-Pani Anna Jakubowska- Semik

Piekarnia- Pan Mariusz Bykowski

Zakład kosmetyczny- Pani Dorota Paprota

Delikatesy Centrum Państwo Iwona i Tadeusz Gajda

Centrum sportowo- rekreacyjne w Żarowie

Zakład produkcyjny „Gammel”

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świebodzicach

Krawiectwo Pani Małgorzata Dobroń

Restauracja „Biały Las” z Wierzbnej

Stara Kopalnia w Wałbrzychu

Sklep „Ciuszek” Bożena Rzeszut

Sklep- Państwo Kozłowscy

Koleje Dolnośląskie

Zakład fryzjerski Pani Izabela Kilańska

Pracownia Biżuterii „Ty-Lux” Pan Tadeusz Murdza

Sklep mięsny „Frykas”

Zakład Energetyki Cieplnej w Świdnicy

Ptak-Transport

Pałac Jugowice

Park Miniatur Andrychów

Urząd Miasta Świdnica

Marona Jaworzyna Śl

U Dedka Jaworzyna Śl

Pan Pizza Świdnica

Da Grasso

PKP Intercity

linie kolejowe – parkowa 9 wałbrzych

Hotel Jantar

Ciarko sp. z o.o.

Eltech Świdnica

Salon fryzjerski Perfect Małgorzata Kozak – Gadomska

Hurtwonia Dor-plast

Pikarnia Pasol Paco

Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu

Kopalnia Węgla z Nowej Rudy

Twierdza Srebrna Góra

Kopalnia w Złotym Stoku

Grajewscy

Restauracja Stragona Strzegom

Termet Sa Swiebodzice

Level Świdnica

Tago firma Cukiernicza

Salon fryzjerski strefa stylu Matrix, Strzegom

PKP Przewozy Regionalne

OSP Jaworzyna Śląska

Events Juniors

Kryształowa Świdnica

Karolina Pruc- Zakład kosmetyczny

Maria Restauracja Wałbrzych

Marek Wiraszka

Klub Młodzieżowy Jaworzyna Śląska

Samorządowy Ośrodek Kultury Jaworzyna Śląska

SWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE

WlELKl CZWARTEK – Pamiątka Ustanowienia Najświętszego Sakramentu

i Sakramentu Kapłaństwa

Serdecznie zachęcamy, abyśmy w tym dniu uczestniczyli we Mszy świętej zwanej Wieczerzą Pańską jak najliczniej przystąpili do Komunii świętej.

komunia będzie udzielona pod dwiema postaciami.

Msza św. o godz. 18.00

Po Mszy wieczornej procesja do CIEMNICY i adoracja Pana Jezusa do godz. 22.00

Parafianie, którzy nie będą mogli przystąpić do Komunii wieczorem mogą to uczynić o godz. 8.00

WIELKl PIĄTEK – Pamiątka Męki i Śmierci Pana Jezusa Post ścisły

Od godziny 8.00 do 17.30 adoracja Pana Jezusa w CIEMNICY

O godz. 16.00 – Droga krzyżowa intencji Ojczyzny

Okazja do spowiedzi od 16.00 do 17.00

Liturgia Męki Pańskiej – Liturgia Słowa Bożego – Adoracja Krzyża

Komunia święta o godz. 18.00

Procesja do GROBU PAŃSKEGO i adoracja Pana Jezusa do godz. 22.00

WIELKA SOBOTA – Wigilia Paschalna – Liturgia Światła Przynosimy świece

Od godziny 8.00 do 19.30 adoracja Pana Jezusa w Grobie

Liturgia Światła: poświęcenie ognia, paschału – Liturgia Słowa Bożego –

Poświęcenie wody chrzcielnej – Msza święta o godz. 20.00

Według przepisów liturgicznych po zakończeniu Mszy św. Wigilii Paschalnej i radosnym Alleluja – nie ma dalszej adoracji. Wystawienie Najświętszego Sakramentu o godz. 5.00

REZUREKCJA – godz. 6.00

——————————————————————————————————-

Poświęcenie pokarmów – WELKA SOBOTA

Jaworzyna Śl. – godz 9.00 10.00 11.00 15.00

Nowy Jaworów – godz 11.00

Pasieczna – godz 11.15

ADORACJA

PANA JEZUSA

PRZY CIEMNICY I GROBIE PAŃSKIM

Smutna jest moja dusza aż do śmierci,

zostańcie tu i czuwajcie ze mną”

WIELKI CZWARTEK

godz. 20.00 – 20.30 Dziecięca Krucjata Eucharystyczna, Służba Liturgiczna

20.30 – 21.00 Matki Żywego Różańca z Pasiecznej

21.00 – 22.00 Towarzystwo Przyjaciół Seminarium,

Koło Przyjaciół Radia Maryja

WIELKI PĄTEK

W godz. od 8.00 do 16.00 – indywidualna adoracja

godz. 16.00 Droga Krzyżowa z uczestnictwem dzieci i starszych

20.00 – 21.00 Róże: Niepokalanego Poczęcia, Królowo Różańca Św.,

Królowa Pokoju, Matki Bożej Częstochowskiej. Wspomożenie

Wiernych, Uzdrowienie Chorych, Różo Duchowna,

21.00 – 22.00 Róże : Matko Chrystusowa, Królowo Aniołów,

Wszystkich Św., Matko Najmilsza, Matko Stworzyciela,

Królowo Świata, MB Nieustającej Pomocy, św. Józefa św.

Jana, św. Stanisława, św. Wojciecha

WIELKA SOBOTA

godz. 8.00 – 9.00 Parafianie z ul. Mickiewicza, Słowackiego, Ogrodowa,

róże : Królowa Pokoju, Uzdrowienie Chorych,

9.00 – 10.00 Patafianie z ul. Powstańców, Kościelna, Westerplatte,

róże: Królowej Świata

10.00 – 11.00 Parafianie z ul. Traugutta, Ekerta, Kilińskiego, Bema,

Prądzyńskiego, Miodowej

róże : Matko Chrystusowa, Królowa Aniołów, Matko

Najmilszą

/przygotowanie – porządki/

14.00 – 15.00 Towarzystwo Przyjaciół Seminarium,

Parafianie z ul. l-go Mają, Świdnicka, Jana Pawła II,

róże: Różo Duchowna, Królowej Różańca św.

św. Wojciecha

16.00 – 17.00 Kolo Przyjaciół RM, Parafianie z ul. Pocztowa, Kościuszki,

Polna, róże : Wszystkich Św., Matko Stworzyciela, św.

Józefa

17.00 – 18.00 Parafianie z ul. Wolności (numery nieparzyste), Ceglana

róże: Niepokalanego Poczęcia NMP , Matki Bożej

Nieustającej Pomocy, św. Stanisława

18.00 – 19.00 Parafianie z ul. Wolności (numery parzyste) Kasztanowa,

Spółdzielcza, i domki, róże: M Boskiej Częstochowskiej,

Wspomożenie Wiernych, św. Jana

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

Jaworzyna Śl. 17 – 20 marzec 2019 .

NIEDZIELA

  1. Msza św. – nauka ogólna

Pasieczna 8.45 Msza św. – nauka ogólna

10.00 Msza św. – nauka dla młodzieży i dzieci

11.15 Msza św. – nauka ogólna

15.00 Msza św. – nauka ogólna

Gorzkie Żale 18.00 z kazaniem Pasyjnym

19.00 Msza św. – nauka ogólna

PONIEDZIAŁEK dzień spowiedzi

9.00 Msza św. – nauka ogólna

10.15 nauka dla szkoły z bud. na Mickiewicza

11.00 nauka dla szkoły z bud. na Jana Pawła II

18.00 Msza św. – nauka ogólna

WTOREK dzień odpustu

9.00 Msza św. – nauka ogólna

10.15 nauka dla szkoły z bud. na Mickiewicza

11.00 nauka dla szkoły z bud. na Jana Pawła II

18.00 Msza św. – nauka ogólna

ŚRODA zakończenie Rekolekcji

9.00 Msza św.

10.15 Zakończenie dla szkoły z bud. na Mickiewicza

11.00 Zakończenie dla szkoły z bud. na Jana Pawła

18.00 Msza św.

SPOWIEDŹ REKOLEKCYJNA

PONIEDZIAŁEK 8.00 – 9.00 16.30 – 18.00

Służba liturgiczna diecezji świdnickiej zmierzyła się dziś w 9. turnieju piłki nożnej. Ministranci i lektorzy dali popis piłkarskich umiejętności.

Od kilku dni pogoda nie zapowiadała się zbyt dobrze. Deszcz, chłód, szare niebo nie zraziły jednak 28 drużyn z diecezji, które przybyły do Strzegomia rozegrać turniej piłki nożnej. 15 z nich zmierzyło się w kategorii seniorów, a 13 – juniorów.

W kategorii juniorów I miejsce zajęła drużyna z parafii pw. Bożego Ciała z Międzylesia, II miejsce – z parafii pw. św. Brata Alberta ze Świebodzic, a III – drużyna z dekanatu kłodzkiego. Czwarte miejsce natomiast przypadło służbie liturgicznej z parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Jaworzynie Śląskiej

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów 🙂

więcej zdjęć w galerii pod linkiem http://swidnica.gosc.pl/gal/spis/3834484.Turniej-pilki-noznej-LSO

W niedzielę 19 marca o godz. 15 pod przewodnictwem dziekana ks. Piotra Ważydrąga,odbyła się Uroczysta Msza św. odpustowa z okazji wspomnienia św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny,  patrona naszej Parafii. We Mszy św. uczestniczyli księża z sąsiednich parafii. Wszystkim parafianom składamy serdeczne podziękowania za wspólną modlitwę.

“Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany, na Jego barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju. Wielkie będzie Jego panowanie w pokoju bez granic na tronie Dawida i nad Jego królestwem, które On utwierdzi i umocni prawem i sprawiedliwością, odtąd i na wieki. Zazdrosna miłość Pana Zastępów tego dokona.”

W sobotę 17.09.2016r. nasza grupa Liturgicznej Służby Ołtarza, po ciężkim treningu w piłce nożnej, spotkała się przy wspólnym pieczeniu kiełbasek, na nowo zakupionym grillu 🙂 Trening ma przygotować zawodników LSO  do mistrzostw diecezjalnych, które odbędą się wkrótce. Niestety ze względu na pogodę grill nie trwał długo, ale członkowie LSO postarali się, aby go przedłużyć i przenieśli się do salki ministranckiej i tam trwały mocne rozgrywki w tenisie stołowym oraz mrożące krew w żyłach mecze w piłkarzyki. Całość zakończyła się późnym wieczorem. Wszyscy bardzo  zadowoleni udali się do domów. Bardzo dziękujemy wszystkim za pomoc w organizacji grilla jak również za miłą i spokojną atmosferę 🙂

20160917_1248501 20160917_1247001 20160917_1327131 20160917_1405131 20160917_140603120160917_124911120160917_1248111